Ved siden av det ordinære overvåkingsprogrammet som Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomfører for Oslo Havn KF, er det flere fagmiljøer som utfører utredninger, analyser og prøvetakninger som er knyttet til arbeidene med "Ren Oslofjord". Mange av disse undersøkelsene utføres på oppdrag fra Statens Forurensningstilsyn.

Rapporter i regi av SFT

Sammen med det ordinære overvåkingsprogrammet bidrar disse analysene og rapportene til at det gis et så komplett bilde som mulig av miljøprosjektet "Ren Oslofjord".

Nedenfor gis en oversikt over eksterne fagrapporter regi av SFT:

DNV: Befaring ved tildekking på Malmøykalven: Fase 1

NIVA: Blåskjell oktober 2008

NIVA: Blåskjell august 2008

NIVA: Blåskjell juni 2008.

NIVA: Blåskjell april 2008.

NIVA: Blåskjell - utvidet analyse mudringsområdet, april 2008.

SFT: Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malymøykalven - 2008.

NGU: Volume of disposed sediment in the deep confined disposal facility at Malmøykalven, inner Oslofjord.

NIVA: Kjemiske analysee av sedimentkjerner fra deponiområdet ved Malmøykalven og randområdene.

NGI: 3D Turbiditetsprofiler april 2008

NGI: 3D Turbiditetsprofiler januar 2008

NIVA: Blåskjell februar 2008