Småbåthavner

Opprydding av utvalgte småbåthavner utgjør fase II av miljøprosjektet "Ren Oslofjord". Denne oppryddingen startet opp i Paddehavet våren 2007 og fortsetter videre inn i 2008 i Bestumkilen og Frognerkilen.


Småbåthavnoppryddingen er forankret i "Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt". Det var allerede i arbeidene med tiltaksplanen klart at det var mye forurensende sedimenter i småbåthavnene, særlig forårsaket av miljøgiften TBT som tidligere ble brukt i bunnstoff til påføring på båter for å forhindre begroing. På 90-tallet ble TBT forbudt som bunnstoff på fritidsbåter. Foruten forurensede sedimenter lå ønsket om økt dypde i seilingsled og ved båtplassene bak beslutningen om mudring i utvalgte småbåthavner.

For å styrke beslutningsgrunnlaget i forhold til opprydding i småbåthavnene, og få en nærmere oversikt over forurensningsstatus, ble det foretatt en prøvetaking av bunnsedimenter i utvalgte småbåthavner i 2006. Se NGI-rapport 20061705-1.

Denne analysen viste at de undersøkte småbåthavnene generelt er sterkt til meget sterkt forurenset ihht SFTs klassifis