3D fremvisning av turbiditetsprofiler for juni 2007

NGI har utarbeidet en tredimensjonal modell for å visualisere dataene fra månedlige målinger av turbiditet i vertikalprofil ved ca. 50 stasjoner i deponiområdet.

Resultatet for juni 2007 viser at partikler ikke blir spredd oppover i vannsøylen, og at de holder seg godt innenfor de naturlige tersklene som eksisterer der fra før. Dette dokumenterer at arbeidene går som forutsatt og innenfor de krav som er satt av SFT.

SFT har etter pålegg fra Miljøvernministeren i april 2007 krevd at måleprogrammet som utføres av Oslo Havn utvides for å styrke overvåking av nedføringen av forurensede masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I tillegg til flere turbiditetssensorer ved målebøye MP4 og MP3 samt hyppigere vannprøvetakning ved dypvannsdeponiet er det siden mai gjennomført månedlig måling av turbiditet i vertikalprofil ved ca 50 stasjoner i og utenfor dypvannsdeponiet. Hensikten med dette utvidede programmet er å styrke dokumentasjon av en eventuell partikkelspredning.

Plassering av prøvepunktene som vises i bildet nedenfor er basert på erfaring etter et års drift. Det har ikke vært overskridelser av grenseverdien for turbiditet ved MP1 og MP2. MP4 har hatt overskridelser ved noen anledninger i starten av prosjektet. MP4 er plassert i sydenden av deponiområdet ved terskelen ut mot Bunnefjorden. Ved MP3 har det også vært overskridelser av turbiditet. MP3 er plassert ved deponiets nordøstlige hjørne, og dette er det laveste nivået ut fra selve deponiområdet. Ut fra bunntopografi (dybdeforhold) i området er det nordøst for deponiet den mest sannsynlige spredningsvei for partikler. Samtlige episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet er dokumentert i de månedlige overvåkningsrapportene som er lagt ut på www.renoslofjord.no.

Figuren viser deponiet og området rundt sett ovenfra, med målebøyene og punktene hvor det har blitt målt turbiditet i hele vannsøylen. Blåfargen illustrerer dybdeforholdene, hvor mørk blå er dype områder, mens lys blå er grunne områder.

Ved hjelp av et håndholdt instrument blir turbiditet målt i hele vannsøylen på alle prøvepunkter. Dataene er presentert i en 3D-modell for å vise hvordan massene legger seg i deponiet. Modellen viser hvor turbiditeten overstiger 6 NTU (5NTU + referanseverdien som er satt lik 1 NTU).

Figuren nedenfor viser resultatene fra målinger tatt 22. juni 2007, sett ovenfra. Svart rektangel angir nedføringsenheten, grønne punkter er målepunkter, gule punkter viser plassering av målebøyene. Arealet farget gult/brunt viser hvor turbiditeten er høyere enn 6 NTU, der lysere gule nyanser angir turbiditet > 6 NTU oppover i vannsøylen mens mørkere brune nyanser angir turbiditet > 6 NTU nærmere og rett over sjøbunnen.

Den 22. juni ble det ikke observert turbiditet over 6 NTU grunnere enn 61 m vanndyp nord og vest av nedføringsenheten. Området hvor turbiditet er høyere enn 6 NTU har flyttet seg vekk fra nedføringsenheten, men er innenfor deponiområdet. Årsaken til dette er at det ikke var nedføring av masser den aktuelle dagen. Siste dag med nedføring før disse målingene var 20. juni, så det figurene viser er at partikler i vannmassen som skyldes nedføring av mudrede masser ikke har beveget seg ut av deponiområdet, men sedimenterer til sjøbunnen inne i deponiet. I øvrige vannmasser er turbiditet målt 0,5 - 1,5 NTU, som anses som naturlig bakgrunnsnivå i området.

Dataene har også blitt benyttet til å illustrere hvor turbiditeten overstiger 6 NTU i en tredimensjonal modell. En animasjon av modellen som viser måleresultatene er tilgjengelig nedenfor. Fremvisningen begynner nordøst for deponiet mot sørvest. Vertikal skala er noe forstørret i forhold til horisontal skala for å bedre kunne illustrere forskjell mellom partiklene i vannet og sjøbunnen. Dypvannsdeponiet vises som sort omriss, gule punkter er målebøyene i overflaten mens lilla punkter er turbiditetssensorene i vannsøylen. En sort firkant viser plassering av nedføringsenheten med nedføringsrøret under. På samme måte som figurene ovenfor gjengir blåfargen dybdeforholdene og gul-/brunfargen området der turbiditet er over 6 NTU.

Dataene viser at partikler ikke blir spredd oppover i vannsøylen, og dessuten at de holder seg innenfor de naturlige tersklene som eksisterer der fra før. Dette dokumenterer at arbeidene går som forutsatt og innenfor de krav som er satt av SFT.

/share/mime/video.gifNy film
(film.swf, 3MB)

Oppdatert: 20.11.2013 12:48