3D fremvisning av turbiditetsprofiler for september 2007

Her er NGIs tredimensjonale modell for september 2007. Den visualiserer dataene fra målinger av turbiditet i vertikalprofil ved ca. 50 stasjoner i deponiområdet

SFT har etter pålegg fra Miljøvernministeren i april 2007 krevd at måleprogrammet som utføres av Oslo Havn utvides for å styrke overvåking av nedføringen av forurensede masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I tillegg til flere turbiditetssensorer ved målebøye MP4 og MP3 samt hyppigere vannprøvetakning ved dypvannsdeponiet er det siden mai gjennomført månedlig måling av turbiditet i vertikalprofil ved ca 50 stasjoner i og utenfor dypvannsdeponiet. Hensikten med dette utvidede programmet er å styrke dokumentasjon av en eventuell partikkelspredning.

Plassering av prøvepunktene vises i bildet nedenfor. Figuren viser deponiet og området rundt sett ovenfra, med målebøyene og punktene hvor det har blitt målt turbiditet i hele vannsøylen. Blåfargen illustrerer dybdeforholdene, hvor mørk blå er dype områder, mens lys blå er grunne områder. Uthevede punkter MP1, MP2, MP3 og MP4 tilsvarer målestasjonene for kontinuerlig turbiditetsmåling. Plasseringen av øvrige målepunkter for turbiditetsprofiler er basert på erfaringer etter ett års drift, der overskridelser av turbiditet har blitt registrert kun ved målestasjonene MP4 og MP3. Ved målestasjon MP4 i sydenden av deponiområdet ved terskelen ut mot Bunnefjorden har det kun vært noen få overskridelser i løpet av driftsperioden. Stasjon MP3 er plassert ved utløpet av deponiet til Bekkelagsbassenget mot nord, og dette er det laveste nivået ut fra selve deponiområdet. Ut fra bunntopografi (dybdeforhold) i området er det nordøst for deponiet som er den mest sannsynlige spredningsvei for partikler.

Ved hjelp av et håndholdt instrument blir turbiditet målt i hele vannsøylen på alle prøvepunkter. Dataene er presentert i en 3D-modell for å vise hvordan massene legger seg i deponiet. Modellen viser hvor turbiditeten overstiger 6 NTU (5NTU + referanseverdien som er satt lik 1 NTU).

Figuren nedenfor viser resultatene fra målinger utført 27. september 2007, sett ovenfra. Svart firkant angir nedføringsenheten, grønne punkter er målepunkter, gule punkter viser plassering av målebøyene for kontinuerlig overvåkning av turbiditet. Arealet farget gult/brunt viser hvor målt turbiditet 27. september 2007 er høyere enn 6 NTU, der lysere gule nyanser angir turbiditet > 6 NTU oppover i vannsøylen mens mørkere brune nyanser angir turbiditet > 6 NTU nærmere og rett over sjøbunnen.

Området hvor turbiditet er høyere enn 6 NTU dekker deler av deponiet i tillegg til området nordøst av deponiet mot målestasjonen MP3. Målingene ble utført mellom to perioder da det ble registrert overskridelser av turbiditet ved dypeste målestasjon på MP3, 27. september kl. 0522-0603 og kl. 1912-2112. Årsaken til at det registreres overskridelse ved trubiditetskartleggingen og ikke ved turbiditetsensoren på MP3 er at laget med partikler ved turbiditetskartleggingen ligger noe høyere opp i vannsøylen enn turbiditetssensoren ved 65 m. Dette fører til en forsinket registrering av overskridelsen ved den dypeste måleren ved MP3.
Denne forsinkelsen inkluderes i miljøregnskapet siden total tid med overskridelse ganges med to. For å forbedre overvåkningen er det bestemt at målesensor utplassert ved 40 m vanndyp skal flyttes til et dypere nivå, 62 m vanndyp (avvik nr. 125). Erfaringen gjennom 2007 har vist at det ikke detekteres partikler så høyt i vannmassene som 40 meter.

Det er ikke observert turbiditet over 6 NTU grunnere enn 61 m vanndyp like ved nedføringsenheten og 63 m vanndyp like ved målestasjon MP3. I den øvrige vannmassen fra overflaten og ned til ca. 60 m vanndybde er turbiditet målt til 0,5 - 1,5 NTU, som anses som naturlig bakgrunnsnivå i området. I den dypere vannmassen, utenfor området hvor turbiditet er høyere enn 6 NTU, er turbiditet målt til 1,5 - 4 NTU. Forhøyet turbiditet i bunnvannet er observert også høsten 2006. Dette skyldes utfelling av naturlige forbindelser i sjøvann ved suboksiske forhold.

Dataene har også blitt benyttet til å illustrere hvor turbiditeten overstiger 6 NTU i en tredimensjonal modell. En animasjon av modellen som viser måleresultatene er tilgjengelig nedenfor. Fremvisningen begynner nordøst for deponiet mot sørvest. Vertikal skala er noe forstørret i forhold til horisontal skala for å bedre kunne illustrere forskjell mellom partiklene i vannet og sjøbunnen. Dypvannsdeponiet vises som svart omriss, gule punkter er målebøyene i overflaten mens lilla punkter er turbiditetssensorene i vannsøylen. En svart firkant viser plassering av nedføringsenheten med nedføringsrør under. På samme måte som figurene ovenfra gjengir blåfargen dybdeforholdene og gul/brunfargen området der turbiditet er over 6 NTU.

Resultatene viser at plassering av målepunkt MP3 er gunstig i forhold til å påvise uønsket spredning av partikler i vannmassen som skyldes nedføring av mudrede masser. I tillegg til overvåkning av turbiditet ved målestasjonene benyttes sedimentfeller for å overvåke sedimentasjon av partikler utenfor deponiområdet. Dersom denne spredningen viser seg å påvirke kvaliteten av sediment i området negativt, kan det være aktuelt med avbøtende tiltak i form av utvidet tildekking.no flash...

Oppdatert: 20.11.2013 12:52