3D fremvisning av turbiditetsprofiler for oktober 2007

Her er NGIs tredimensjonale modell for oktober 2007. Den visualiserer dataene fra målinger av turbiditet i vertikalprofil ved ca. 50 stasjoner i deponiområdet

SFT har etter pålegg fra Miljøvernministeren i april 2007 iverksatt et ekstra måleprogram for å styrke overvåking av nedføringen av forurensede masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Dette utgjør et supplement til overvåkingsprogrammet som Oslo Havn utfører iht. krav i tillatelsen til deponering. I tillegg til flere turbiditetssensorer ved målebøye MP4 og MP3 samt hyppigere vannprøvetakning ved dypvannsdeponiet er det siden mai gjennomført måling av turbiditet i vertikalprofil ved ca 50 stasjoner i og utenfor dypvannsdeponiet. Hensikten med dette utvidede programmet er å styrke dokumentasjon av en eventuell partikkelspredning. Dette måleprogrammet videreføres i 2008 med målinger hver 2. måned.

Plassering av prøvepunktene vises i bildet nedenfor. Figuren viser deponiet og området rundt sett ovenfra, med målebøyene og punktene hvor det har blitt målt turbiditet i hele vannsøylen. Blåfargen illustrerer dybdeforholdene, hvor mørk blå er dype områder, mens lys blå er grunne områder. Uthevede punkter MP1, MP2, MP3 og MP4 tilsvarer målestasjonene for kontinuerlig turbiditetsmåling. Plasseringen av øvrige målepunkter for turbiditetsprofiler er basert på samlet erfaring siden prosjektstart. Overskridelser av turbiditet har blitt registrert kun ved målestasjonene MP4 og MP3. Ved målestasjon MP4 i sydenden av deponiområdet ved terskelen ut mot Bunnefjorden har det kun vært noen få overskridelser i løpet av driftsperioden. Stasjon MP3 er plassert ved utløpet av deponiet til Bekkelagsbassenget mot nord, og dette er det laveste nivået ut fra selve deponiområdet. Ut fra bunntopografi (dybdeforhold) i området er det nordøst for deponiet som er den mest sannsynlige spredningsvei for partikler.

Ved hjelp av et håndholdt instrument blir turbiditet målt i hele vannsøylen på alle prøvepunkter. Dataene er presentert i en 3D-modell for å vise hvordan massene legger seg i deponiet. Modellen viser hvor turbiditeten overstiger 6 NTU (5NTU + referanseverdien som er satt lik 1 NTU).

Figuren nedenfor viser resultatene fra målinger utført 23. oktober 2007, sett ovenfra. Svart firkant angir nedføringsenheten, grønne punkter er målepunkter, gule punkter viser plassering av målebøyene for kontinuerlig overvåkning av turbiditet. Arealet farget gult/brunt viser hvor målt turbiditet 23. oktober 2007 er høyere enn 6 NTU, der lysere gule nyanser angir turbiditet > 6 NTU oppover i vannsøylen mens mørkere brune nyanser angir turbiditet > 6 NTU nærmere og rett over sjøbunnen.

Området hvor turbiditet er høyere enn 6 NTU dekker deler av deponiet i tillegg til området nordøst av deponiet mot målestasjonen MP3. Det er ikke observert turbiditet over 6 NTU grunnere enn 50 m vanndyp like ved nedføringsenheten og 63 m vanndyp like ved målestasjon MP3. I den øvrige vannmassen fra overflaten og ned til ca. 60 m vanndybde er turbiditet målt til 0,5 - 1,5 NTU, som anses som naturlig bakgrunnsnivå i området. I den dypere vannmassen, utenfor området hvor turbiditet er høyere enn 6 NTU, er turbiditet målt til 1,5 - 4 NTU. Forhøyet turbiditet i bunnvannet er observert også høsten 2006. Dette skyldes utfelling av naturlige forbindelser i sjøvann ved suboksiske forhold.

Målingene ble utført i en periode da det ikke ble registrert overskridelser av turbiditet ved dypeste målestasjon på MP3. Årsaken til at det registreres overskridelse nordøst for deponiet ved turbiditetskartleggingen og ikke ved turbiditetsensoren på MP3 den 24. oktober er todelt:

 • Referanseverdien for turbiditet er høyere enn 1 NTU som er brukt i turbiditetskartleggingen. Gjennomsnittsverdi for TRef er 1,6 NTU i perioden.
 • Turbiditetskartleggingen er overlegen i forhold til å dokumentere turbiditet både vertikalt og horisontalt mens målingene som gjennomføres ved MP3 har en begrensning ved å ha turbiditetssensoren ved en bestemt dybde og en bestemt posisjon. Konsekvensen er at man får en forsinket registrering av overskridelsen ved den dypeste måleren ved MP3.

  Som en følge av resultatene fra september og oktober har Oslo Havn i desember 2007 bestilt en forbedring av overvåkningen av turbiditet ved målestasjon MP3 ved å flytte målesensor opprinnelig utplassert ved 40 m ned til 62 m vanndyp. Det blir dermed to sensorer (opprinnelig sensor ved 65 m videreføres) som registrerer turbiditet i bunnvannet ved MP3 slik at det sikres en raskere deteksjon ved episoder med turbiditet over grenseverdi.

  Dataene har også blitt benyttet til å illustrere hvor turbiditeten overstiger 6 NTU i en tredimensjonal modell. En animasjon av modellen som viser måleresultatene er tilgjengelig nedenfor. Fremvisningen begynner nordøst for deponiet mot sørvest. Vertikal skala er noe forstørret i forhold til horisontal skala for å bedre kunne illustrere forskjell mellom partiklene i vannet og sjøbunnen. Dypvannsdeponiet vises som svart omriss, gule punkter er målebøyene i overflaten mens lilla punkter er turbiditetssensorene i vannsøylen. En svart firkant viser plassering av nedføringsenheten med nedføringsrør under. På samme måte som figurene ovenfra gjengir blåfargen dybdeforholdene og gul/brunfargen området der turbiditet er over 6 NTU.

  Resultatene viser at partikler ikke blir spredd oppover i vannsøylen, men at partikler har spredd seg i retning mot MP3. I tillegg til overvåkning av turbiditet ved målestasjonene benyttes sedimentfeller for å overvåke sedimentasjon av partikler utenfor deponiområdet. Dersom denne spredningen viser seg å påvirke kvaliteten av sediment i området negativt, kan det være aktuelt med avbøtende tiltak i form av utvidet tildekking.


  /share/mime/video.gifLast ned filmen her (.mov)
  (malmoya_okt.mov, 2MB)

  Oppdatert: 20.11.2013 12:51