Alle målinger under grenseverdiene

Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomfører kontinuerlig kontrollmålinger i forbindelse med nedføring av mudrede masser til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Tall for uke 23 viser at alt går som planlagt.

Tallene fra måleperioden 2. til 9. juni viser at er det ikke registrert noen uønskede hendelser. Turbiditet og strømhastighet har hele tiden vært under grenseverdiene som gitt i tillatelse fra SFT og kontrollplanen.

- Nok en gang viser målingene fra NGI at mudringsarbeidet går som planlagt og at verdiene holder seg godt innenfor de grenser som er satt. Dette er betryggende, og bekrefter at prosjektet er i rute og under kontroll, sier prosjektleder Torild Jørgensen fra Oslo Havn KF.

Overvåkingsrapporten for uke 23, samt alle andre uker, er tilgjengelig for nedlasting på www.renoslofjord.no.

Oslo Havn KF leder prosjekt "Ren Oslofjord" og publiserer fortløpende informasjon om fremdrift og måleresultater. Her finner du også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

Oppdatert: 20.11.2013 09:32