Alt etter planen

NGI sin årsrapport for 2006 er nå klar og hovedkonklusjonen er at arbeidene med miljøprosjektet "Ren Oslofjord" foregår i henhold til de forutsetninger og krav som er stilt til prosjektet. Det foregår ingen uønsket spredning.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) sin årsrapport er grundig og beskriver både overvåkingsprogrammet, hvordan man rent teknisk mudrer og deponerer og hva slags resultater overvåkingen har gitt. Rapporten kan lastes ned i sin helhet nederst i artikkelen. Her gjengir vi kort litt om overvåkingsprogrammet og hovedkonklusjonen i rapporten.

Overvåkingsprogrammet
I 2006 har det vært gjennomført en rekke overvåkingsaktiviteter for å sørge for at arbeidene med miljøprosjekt "Ren Oslofjord" skjer innenfor de rammene som SFTs tillatelse trekker opp.

Overvåkingsprogrammet er utarbeidet på grunnlag av hvordan miljøgiftene kan spres fra deponiet. Det er tatt hensyn til topografien i området, de kjemiske egenskapene til forurensningen som finne i havnesedimenter og hvordan massene nedføres.

Det utføres kontinuerlig måling av turbiditet og strømhastighet ved dypvannsdeponiet.
Overvåkingsprogrammet omfatter også dokumentasjon av vannkvalitet med vannprøver og passive prøvetagere og jevnlig stikkprøver for analyse av tungmetaller og organiske forbindelser.

Konklusjon: Alle krav overholdes
NGI skriver i sin rapport: "Alle målingene viser at nedføringen av mudrede masser skjer som forutsatt og at alle krav til arbeidene som er stilt av SFT i tillatelsen er overholdt."

For å estimere effektiviteten til tiltaket ble det ved konsekvensutredningen utarbeidet et miljøbudsjett. Dette er en beregning av hvor mye tungmetaller og organiske miljøgifter som blir spredd under tiltaket. For at tiltaket skal ha en netto positiv miljøeffekt må spredningen under utførelsen ikke overstige ett gitt nivå. Dette ses i sammenheng med spredning før tiltaket, og oppnådd reduksjon i spredning etter utført tiltak.

I forhold til dette miljøbudsjettet konkluderer NGI "Miljøregnskapet viser at målt spredning er godt innenfor miljøbudsjettet som ligger til grunn for tillatelsen."
NGI-Rapporten forteller at beregnet spredning tilsvarer den mengde uorganiske og organiske forbindelser (miljøgifter) som finnes i 10-40 kubikkmeter mudrede masser, noe som utgjør under 0,3 promille av de 140 000 kubikkmeter masse som ble mudret i 2006.

Les hele årsrapporten her.

/share/mime/pdf.gifÅrsrapporten 2006
(20051785-20_aarsrapport_2006_rev_1.pdf, 578kB)

Oppdatert: 20.11.2013 12:12