Analyser av sedimentprøver

Analyser av sjøbunnen viser at det ikke skjer spredning av kvikksølv og PCB fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Indre Oslofjord som tilsier noen økning i miljørisikoen i området.

Det er SFTs konklusjon etter at NIVA på oppdrag fra SFT har tatt prøver av sedimentkjerner fra området rundt dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Prøvene som ble tatt i desember 2007 er analysert på kvikksølv og PCB for å klarlegge om miljøgifter transporteres ut av deponiet. Prøvene er sammenlignet med tilsvarende prøver NIVA tok i det samme området i mars 2006, omtrent samtidig med oppstart av dypvannsdeponiet.

Resultatene viser at det ikke skjer noen omfattende spredning av kvikksølv og PCB fra dypvannsdeponiet.
Undersøkelsen tyder på litt påvirkning fra deponeringen av forurenset sjøbunn ca. 500 meter sør for deponiet og ca. 500 meter nord for deponiet.

I følge SFT kan det generelt konkluderes med at sjøbunnen utenfor deponiet ikke er mer forurenset etter at deponeringen i dypvannsdeponiet startet.


Les hele rapporten og SFTs vurdering her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:59