Badevannsprøver august 2008

Som en del av Ren Oslofjords utvidede overvåkingsprogram gjennomførte NGI vannprøver ved Solvik, Langøyene og Hovedøya 8. august 2008, samt ved småbåthavna på Hovedøya.

Resultatene viser at konsentrasjonene av alle analyserte forbindelser ligger godt innenfor grenseverdiene for drikkevann for alle undersøkte badeplasser og småbåthavner. Det ble ikke påvist mineralolje, organiske tjærestoffer (PAH), PCB, kvikksølv eller kadmium i noen av prøvene.

Resultatene viser at sink, og kobber foreligger i konsentrasjoner over SFTs tilstandsklasse II (etter veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann) i alle fire prøver. Nikkel overskrider klasse II i prøve tatt i mudringsområdet ved Hovedøya småbåthavn.
Konsentrasjonene av metaller målt ved Solvik, Langøyene og Hovedøya badeplass ligger imidlertid innenfor bakgrunnsnivået i Bunnefjorden og Bekkelagsbassenget, og er derfor ikke relatert til mudringsarbeidene i Oslo Havn eller nedføringen av mudrede masser til dypvannsdeponiet.

Resultatene viser noe høyere konsentrasjoner av enkelte tungmetaller ved Hovedøya småbåthavn. Prøven er tatt i mens det pågikk mudringsarbeider i denne småbåthavna. Generelt må det påregnes en lokal reduksjon i vannkvaliteten mens det pågår mudringsarbeider i sjø.

De målte sediment- og vannkonsentrasjonene ved de aktuelle badeplassene, tilsier imidlertid at risiko for uønsket effekt når mennesker eksponeres for de målte konsentrasjonene, ikke er til stede.

I forhold til badevannkvalitet, er tarmbakterier en større potensiell kilde til ubehag. Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune (HEV) gjennomfører derfor ukentlige analyser av vann ved badeplassene i Oslo kommune for å kontrollere at nivået av tarmbakterier er på et akseptabelt nivå. HEV presenterer disse resultatene her

Se vedlegget for mer utfyllende informasjon.

Oppdatert: 20.11.2013 12:45