Begynner i februar

Medio februar starter Statens vegvesen mudringen av forurenset sjøbunn i Bjørvika. Dermed er arbeidet med helhetlig opprydding av havneområdet i gang.

Den forurensede sjøbunnen både fra mudringen av senketunneltraseen mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen (Bjørvikatunnelen), og fra mudringen ellers i havna, vil bli fjernet ved hjelp av en tett grabb. Det vil si at grabben lukker seg når den er fylt med leirmasser fra bunnen og klar til å løftes opp.

Helhetlig vurdering
Metodene som er valgt av Statens vegvesen og Oslo Havn, er basert på en helhetlig vurdering basert blant annet på krav fra kulturminnemyndighetene og krav i tillatelsen fra SFT. De forurensede massene langs kaiene skal fjernes, og det skal dekkes til med rene masser i andre områder i havna.

Sammen med den planlagte tildekkingen av forurenset sjøbunnen, vil mudringen bedre forurensningssituasjonen i Oslo havn betraktelig.

Lokal oppvirvling
Mudringen vil føre til en midlertidig oppvirvling av sedimentene. Lokalt rundt mudringsstedet kan sjøen bli grumsete. SFT har krevd at mudringen skal gjennomføres med utstyr som reduserer oppvirvlingen av sedimentene og som gir minst mulig overskuddsvann som må behandles i ettertid. I umiddelbar nærhet av mudringsstedet vil det kunne oppstå lukt. Dette skyldes råttent organisk materiale og har ingen ting med å gjøre med forurensningen i sjøbunnen.

Krever tett oppfølging
SFT krever at arbeidet overvåkes. Oslo Havn må foreta målinger av blant annet partikler i vannet (turbiditet) under mudringen. Størstedelen av forurensingen er bundet til partikler, og derfor har SFT lagt vekt på kontroll av turbiditet i vannmassene. Dersom turbiditeten ved mudring overstiger grenseverdien i tillatelsen, skal arbeidene stanses. SFT vil følge opp de kravene som er gitt gjennom kontroller.

Hensyn til naturen
SFT tillater mudring hele året, men stiller krav om at det skal tas hensyn til naturressurser og friluftsliv. Det vil ikke pågå mudring nær badestrendene i badesesongen eller nær hekkeområder for fugl.

Tungmetaller og miljøgifter
Sedimentene som skal mudres, er forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Hensikten med mudringen er å fjerne forurensede sedimenter og dermed redusere spredningen fra disse. Dagens oppvirvling fra skipstrafikken fører til forurensning og spredning fra de forurensede sedimentene i de grunne områdene. Dette er grunnen til at det skal ryddes opp.

Helhetlig opprydding
Mudringen er ledd i en helthetlig opprydding i Oslo havn. Helhetlig opprydding innebærer også etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven for deponering av forurensede masser, og tildekking i havna med rene masser. Det skal bare mudres i de områdene i havna hvor det er for grunt å tildekke.

Kunnskapen fra andre prosjekt har vist at det er utfordringer knyttet til opprydding ved mudring. Det er nettopp denne kunnskapen som vi har tatt med oss inn i arbeidet med Oslo havn og i vår tillatelse.

Denne artiklen er hentet fra SFT sine nettsider

Oppdatert: 20.11.2013 09:50