Bjørvika: Største havneopprydning i Norge

Statens vegvesen har fram til april 2006 gravd bort om lag 200.000 tonn masse i Bjørvika-området som inneholder tungmetaller, olje og organiske forbindelser.

Dette er det foreløpige resultatet etter om lag et halvt års opprydning i Bjørvika. Forurenset masse er fjernet i sjøen, fra utstikkerne og på landsidene på Sørenga og Havnelageret.

I ren form er ca 500 kg forurensning fjernet og uskadeliggjort. Dette er i hovedsak tungmetaller som bly, kobber, krom, nikkel, sink og arsen, samt organiske komponenter som olje og tjærestoffer. Av total mengde forurensning som er fjernet er ca 150 kg tungmetaller og 350 kg organisk forurensning

Statens vegvesens opprydning i forbindelse med senketunnelen er per i dag den mest omfattende fjerning av forurenset sjøbunnen i Norge. Under Forsvarets prosjekt på Haakonsvern ble til sammenligning ca 60.000 tonn sediment fjernet fra sjøen.

Oppdatert: 20.11.2013 09:32