Blåskjell upåvirket av deponering

Nye målinger viser at innholdet av miljøgifter i blåskjell i indre del av Oslofjord ikke er påvirket av mudringen og deponering av forurenset sjøbunn i Oslo Havn.

På oppdrag fra SFT har NIVA (Norsk institutt for vannforskning) analysert prøver av blåskjell, fisk og reker i den indre delen av Oslofjorden. NIVAs arbeid er et supplement til overvåkingen som gjennomføres både gjennom Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) og av Fagrådet for indre Oslofjord. I tillegg har Oslo Havn KF og Statens Vegvesen Region Øst kontinuerlig miljøovervåking knyttet til arbeidene med mudring og deponering.

Resultatene viser at konsentrasjonene av flere av stoffene i blåskjell var lavere i juni enn ved målinger foretatt tidligere år, og før arbeidene med forurenset sjøbunn startet opp. Det ble registrert en liten økning i konsentrasjonen av bly i forhold til tidligere år, men ikke sammenlignet med målinger i blåskjell fra Gressholmen i september i fjor.

I følge SFT viser disse resultatene, sammenholdt med den kontinuerlige miljøovervåkingen som gjennomføres av Oslo Havn KF, at det ikke skjer spredning av miljøgifter på utsiden av deponiområdet eller i øvre vannlag i fjorden forøvrig.

Oppdatert: 20.11.2013 09:06