DnVs granskningsrapport

Det norske Veritas (DnV) konkluderer i sin granskning av Secora at det har forekommet tilfeller av ureglementert dumping av forurensede sedimenter fra overflaten.

DnVs granskning av Secora har verifisert at det i en periode hovedsaklig fra februar 2007 til september 2007 har forekommet dumping av 750 kubikkmeter (sannsynlig mengde er 1200 kubikkmeter) masse på ureglementert vis, fordelt på 3 tilfeller av dumping av slam og 15 tilfeller av dumping av stein og restmasser av totalt 770 lektere med nedført masse.

DnV konkluderer også i sin rapport med at Secoras rutiner, prosedyrer og kvalitetssikringssystemer tilfredstiller kravene i gjeldende offentlige regelverk, tillatelsen fra Statens Forurensningstilsyn og avtalen med Oslo Havn, men at etterlevelsen av disse har vært mangelfull på enkelte områder.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utredet om miljøkonsekvensene av de ureglementerte tilfellene av dumping fra overflaten. NIVA sin vurdering viser at de uregulære utslippene i overflaten kan ha medført noe økt spredning ut av deponiområdet.

Se også prosjektets pressemelding om saken her.


Last ned hele DnV-rapporten her:

/share/mime/pdf.gifDnVs Secora-rapport
(DNV_Secora_Rapport_2007-12-17_v1_1.pdf, 2MB)

Oppdatert: 20.11.2013 12:50