Ekkolodd og volumberegninger

Oslo Havns KFs entreprenør Secora bruker ekkolodd som et operasjonelt verktøy for å fordele den forurensede sjøbunnen i dypvannsdeponiet. Ekkolodd har ikke vært brukt som et verktøy for volumberegninger.

Den siste tiden er det blitt fremstilt slik at Oslo Havn KF i høst fremla enkelte av Secoras ekkoloddbilder som bevis på at massene ikke forsvinner ut fra deponiet. I den forbindelse ønsker Oslo Havn å presisere at ekkolodd, og eventuelle volumberegninger basert på dette ikke er en del av det ordinære overvåkingsprogrammet. Således er de heller ikke en del av de metoder og verktøy som benyttes for å overvåke at massene legger seg i deponiet. Metoden gir imidlertid god informasjon om oppfylling og nye dybder i deponiet, og også en god visuell framstilling av dette. Nøyaktigheten er helt tilfredsstillende for å vise at reguleringskravene til deponiet overholdes.

- Bakgrunnen for at ekkoloddbildene ble publisert på våre nettsider i september var at det kom henvendelser fra ulike hold som hevdet at de ikke kunne registrere de deponerte massene på sine ekkolodd. Vi publiserte disse bildene for å vise at Secoras ekkoloddkjøringer registrerte massene og at de legger seg der de skal i henhold til nedføring og for å visualisere at utviklingen over tid i deponiet korresponderer med den fremdriften prosjektet følger, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Disse ekkoloddbildene er så blitt gjenstand for at det har blitt reist et krav om at det gjøres volumberegninger på hvor mye masse som ligger i deponiet. I den forbindelse engasjerte SFT Veritas for å gjøre en vurdering av hvorvidt volumberegninger basert på ekkolodd er et hensiktsmessig verktøy. Veritas konkluderte med at dette i prinsippet er mulig og er et nyttig verktøy, men at det er usikkerheter ved metoden. Det pekes på at inkludering av annen teknologi kan øke sikkerheten, og at det må sammenlignes målinger over tid.

Data tilgjengelig for Veritas
- Oslo Havn stilte våre bakgrunnsdata tilgjengelig for Veritas i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten. Hvis det ønskes utført volumberegninger på bakgrunn av våre ekkoloddbilder, så vil fagmiljøer med erfaring og kompetanse på tolkning av slike data få tilgang til disse dataene, sier Jørgensen.

Oslo Havn har imidlertid ingen grunn til å tro at forurenset sjøbunn lekker ut av deponiet ved nedføring.

Omfattende overvåkning
- Vi har et omfattende overvåkingsprogram. I tillegg har det den siste tiden vært gjennomført et studentprosjekt ved UiO samt en rapport fra NIVA som sammen med vår egen overvåking ikke gir grunnlag for å anta noe annet enn at arbeidene går etter planen og at det ikke er uønsket spredning ut av deponiet. Hvis noen fagmiljøer likevel ønsker å bruke Secoras bakgrunnsdata fra ekkomålingene for å gjennomføre volumberegninger synes vi det er helt uproblematisk. Den gjennomføringen Veritas peker på med sammenligninger av målinger over tid og tilleggsteknologi, tilsier at dette vil koste en del penger. Og disse må i så fall skaffes til vegne, sier Jørgensen.

Oppdatert: 20.11.2013 12:17