Ekkolodd og volumberegninger

Usikkerhet knyttet til ekkoloddmålinger gjør at prosjekt "Ren Oslofjord" ikke benytter seg av ekkolodd som grunnlag for volumberegninger av masser i deponiet. Kontrollen med nedføring av masser i dypvannsdeponiet er god, blant annet gjennom de kontinuerlige turbiditetsmålingene som foretas.

Overvåkingsprogrammet for prosjekt Ren Oslofjord holder høy faglig kvalitet og viser at det ikke er grunnlag for å hevde at det er masser på avveie. Ekkoloddmålinger er ikke en del av overvåkningsprogrammet, både fordi målingene i seg selv er beheftet med stor usikkerhet, og fordi det ikke eksisterer løpende mengdemål som kan sammenholdes med de volum en ekkoloddmåling vil gi.

Usikkerheter ved volumberegninger
I Veritasrapporten vedrørende ekkoloddmålingers egnethet for volumberegninger, konkluderes det med at det i prinsippet er mulig å beregne volum ut i fra målinger gjort på deponiet. Men selv små usikkerheter vil kunne utgjøre betydelige avvik i volumet som beregnes. De målinger som er utført er ikke tilpasset volumberegninger, men er utført for teknisk oppfølging av nedføringen.

En viss usikkerhet vil være tilknyttet mengdeoversikten av de oppgravde massene, spesielt fra mindre grunne områder. Disse momentene medvirker til at ekkoloddberegninger ikke gir nødvendig kunnskap.

Ikke tegn til spredning rundt deponiet
Tilleggsundersøkelser rundt deponiet viser ikke at det er spredning. Undersøkelser er foretatt ved hjelp av sedimentprofil-fotografering (SPI), som registrerer forstyrrelser i forholdene på sjøbunnen. En undersøkelse ble foretatt i mai av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag fra SFT. Resultatene av sedimentkamera-undersøkelsen er sammenlignet med undersøkelser fra 2005 og 2006. Det er ikke tegn til spredning av slam fra deponeringen i dypvannsdeponiet til områder utenfor deponiet.

God kontroll gjennom turbiditetsmålinger
Overvåkingsprogrammet gir den nødvendige kontrollen med deponeringen. Rundt deponiet befinner det seg turbiditetsmålere. Disse måler turbiditeten i vannet, det vil si partikkelmengde i vannet. Basert på disse turbiditetsdataene kan man fastslå om massene blir i deponiet eller ei, og man kan beregne et miljøregnskap.

Miljøregnskapet for prosjektet fram til juni 2007, viser at prosjektet ligger innenfor budsjettet som er lagt til grunn for tillatelsen gitt av SFT.

Oppdatert: 20.11.2013 12:48