Ved siden av det ordinære overvåkingsprogrammet som Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomfører for Oslo Havn KF, er det flere fagmiljøer som utfører utredninger, analyser og prøvetakninger som er knyttet til arbeidene med "Ren Oslofjord". Mange av disse undersøkelsene utføres på oppdrag fra Statens Forurensningstilsyn.

Rapporter i regi av SFT

Sammen med det ordinære overvåkingsprogrammet bidrar disse analysene og rapportene til at det gis et så komplett bilde som mulig av miljøprosjektet "Ren Oslofjord".

Nedenfor gis en oversikt over eksterne fagrapporter regi av SFT:

DNV: Befaring ved tildekking på Malmøykalven: Fase 1

NIVA: Blåskjell oktober 2008

NIVA: Blåskjell august 2008

NIVA: Blåskjell juni 2008.

NIVA: Blåskjell april 2008.

NIVA: Blåskjell - utvidet analyse mudringsområdet, april 2008.

SFT: Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malymøykalven - 2008.

NGU: Volume of disposed sediment in the deep confined disposal facility at Malmøykalven, inner Oslofjord.

NIVA: Kjemiske analysee av sedimentkjerner fra deponiområdet ved Malmøykalven og randområdene.

NGI: 3D Turbiditetsprofiler april 2008

NGI: 3D Turbiditetsprofiler januar 2008

NIVA: Blåskjell februar 2008

NIVA: Blåskjell årsrapport 2007

NGI: Utvidet program for overvåking under deponering av masser ved dypvannsdeponiet - Resultater 2007

NIVA: Blåskjell oktober 2007

SFT: SFTs vurdering av spredning fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven

Statens Kartverk: Ekkolodd-data for volumutrekning

NGU: Beregning av massetap - Malmøykalven

NGI: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

NIVA: Vurdering av massetap fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven

NIVA: Spredning av partikler og miljøgifter under deponering av masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven

NIVA: Blåskjell august 2007

SFT: Forskningsprosjekt på bruk av sonar til volumberegning av masse i et dypvannsdeponi

SFT: SPI-profilering av sjøbunn

NIVA: Blåskjell februar 2007

DNV: Usikkerhetsvurdering av volum deponerte masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven

DMU: Evaluering av ExposMeter-rapport

NIVA: Program for utvidet overvåking

NIVA: Blåskjell desember 2006


Rapporter i regi av SVRØ

Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) har i forbindelse med sitt arbeid med ny E18, senketunneltraseen, i Bjørvika også hatt ansvar for mudring i Bjørvika. Denne mudringen er en del av den helhetlig tiltaksplanen for opprydding av forurensede sedimenter i indre Oslofjord. I forkant og underveis i dette prosjektet har det også være overvåking og ulike faglige utredninger. Alle disse finnes på Bjørvika-prosjektet hjemmeside.