En fornuftig løsning

Oppryddingen av fjorden vil gi mindre miljøgifter, og er en del av en helhetlig plan. Det skriver Marit Kjeldby, direktør i Statens forurensningstilsyn (SFT).

Av Marit Kjeldby:

Dypvannsdeponi for forurenset sjøbunn ved Malmøykalven er en del av en helhetlig opprydding i Oslo havn. Noen steder skal forurenset sjøbunn mudres vekk, andre steder skal den tildekkes med rene masser. Oppryddingen vil gi mindre miljøgifter i indre Oslofjord. Og ingen trenger å bekymre seg over badevannet, verken i dag eller under eller etter oppryddingen.

SFT har gitt Oslo Havn KF tillatelse til å etablere dypvannsdeponiet, og til å deponere inntil én million kubikkmeter forurenset sjøbunn. Saken har vært svært grundig behandlet , og ingen klagde på vedtaket før fristen gikk ut.

SFT er trygge på at dette er en god miljømessig løsning, som vil bidra til at indre Oslofjord blir renere. Vi har stilt strenge krav og vilkår i tillatelsen, og vi vil følge opp med tilsyn. Dersom ikke kravene i tillatelsen overholdes, kan vi stanse arbeidet.

Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven er svært godt utredet. Det er gjennomført flere undersøkelser. Deponiet er konsekvensutredet og det foreligger en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er ikke avdekket noe som gir grunnlag for påstander om at dette ikke er miljømessig sikkert.

SFT har stilt krav til overvåking under og etter deponering, og til tildekking av de forurensede massene i ettertid. Overvåkingen innbefatter blant annet strømmålinger, målinger av partikler i vannet og tykkelse på dekklaget.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norges geotekniske institutt (NGI), Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune, Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom støtter løsningen med dypvannsdeponi.

Problemet med forurenset sjøbunn i Oslo havn er at den virvles opp av skipstrafikk siden det er for grunt, og miljøgiftene tas opp i næringskjeden. Derfor skal Oslo Havn mudre til ren sjøbunn innerst i havna og dekke til andre grunne områder med rene masser.

Bildet er hentet fra Stortingsmelding nummer 12 - Rent og rikt hav.

Oppdatert: 20.11.2013 09:50