Avhandling om tildekkingslag

Oslo Havn har registrert en vitenskaplig artikkel og omtale av Vidgrens doktorgradsavhandling som undersøker tildekkingslaget på dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.


Del |
24.11.2015

I avhandlingen undersøkes tildekkingslaget ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven, og forskning.no har skrevet om avhandlingen. Oslo havn synes det er positivt at prosjekt Ren Oslofjord benyttes som case for forskningsstudier og til undervisningsformål. Observasjoner gjort i dette arbeidet bygger opp under tidligere undersøkelser i dette området som er utført av NGI, DNV og Rambøll.

I hovedsak kan dette oppsummeres som følger:

  • Sandtildekkingen ligger på toppen av de mudrede massene i et klart adskilt dekke. De nederste centimeterne av sanddekket er som forventet iblandet underliggende deponerte masser
  • Det er observert en ny sedimentasjon på toppen av sandtildekkingen. Dette bygger opp under tilsvarende observasjoner gjort tidligere, som viser at det er sedimenterende forhold i deponiområdet.
  • Det er ingen vesentlig bioturbasjon som har gitt omblanding i dekklaget
  • Konsentrasjonen av metaller i tildekkingslaget er lav, slik at de deponerte massene kan betraktes som å være isolert fra biota
  • Vidgren fremsetter en teori om transport av små partikler i tildekkingslaget basert på en sammenligning av antatt masse sammensetning før og etter utlegging. Dessverre har det ikke blitt tatt hensyn til variabiliteten i utleggingsmaterialets sammensetning slik ble rapportert ukentlig på Ren Oslofjord sine hjemmesider. (Studien har altså ikke tatt utgangspunkt i de faktiske massene som ble lagt ut på deponiet, men de massene som Multiconsult brukte da de laget en analyse av sandens sammensetning og egenskaper før tildekking startet)-

Med bakgrunn i dette har Oslo Havn spurt NGI å gjennomgå materialet for å vurdere om det er grunnlag for påstandene som blir fremsatt som "bevis" i det publiserte arbeidet.