Dypvannsdeponiet fungerer som forutsatt

Overvåkning og kontroll av deponiet de siste tre år viser at tildekkingslaget fungerer som forutsatt og at det ikke påvises utlekking fra deponiet. Rapporten fra to- års kontrollen av deponiet foreligger nå.


Del |
14.02.2014

Oslo Havn KF har gjennomført etterkontroll av dypvannsdeponiet i 2011 og 2012 i henhold til vilkår gitt i Miljødirektoratets tillatelse.

Oslo Havn besluttet i tillegg å gjøre en kontroll i 2013 for å sikre ytterligere dokumentasjon av deponiet. Kontrollen ble gjort i perioden juni - september 2013.

Den siste kontrollen er viktig for Oslo Havns videre jobbing med sin blågrønne strategi for å bidra til å oppnå en god økologisk og kjemisk tilstand i fjorden. Rapporten er sendt til Miljødirektoratet (MD) til orientering.

En samlet vurdering av resultatene fra kontrollene viser at tildekkingslaget på deponiet fungerer som forutsatt etter avslutning av deponiet.

Kontrollen i 2013 viser god kvalitet av materiale som sedimenterer i område ved dypvannsdeponiet med unntak av referansestasjonen nærmest Oslo der det påvises både TBT og PCB. I dette området ble det ikke foretatt noen opprydning.
Dette viser at det fortsatt er miljøgifter i fjorden utenfor områdene der det har blitt ryddet opp.

Stabilt
Kvaliteten av det nydannede sedimentet ved dypvannsdeponiet er stabil og representativ for kvaliteten av det naturlig sedimenterende materiale i området. Dette er et tegn på at det ikke lekker miljøgifter ut av deponiet.

Følsomme målemetoder
Ulike metoder har blitt brukt for å dokumentere eventuell spredning av miljøgifter fra deponiet. Metodene har som tidligere omfattet bruk av sedimentfeller, passive prøvetakere og flukskamre.
Dette er metoder som gjør det mulig å oppdage miljøgifter ved svært lave konsentrasjoner.

Ingen utlekking påvist fra deponiet
Diffusjonskamre som har blitt plassert på toppen av deponiet påviser ingen utlekking av hverken PAH eller PCB.
Tallmaterialet viser at utlekkingen av PAH og PCB fra dypvannsdeponiet har blitt redusert med mer enn henholdsvis 95 % og 93 % i forhold til utlekking fra den opprinnelige sjøbunnen før dypvannsdeponiet ble etablert og før nedføringen av mudrede masser begynte.

Det betyr at det nå er renere i dette området enn før deponiet ble etablert. De forurensede massene forblir liggende i den naturlige fordypningen i sjøbunnen, der tildekkingen med 0,4 m sand fungerer etter hensikten.

Vannkvaliteten i området har blitt dokumentert med passive prøvetakere og viser lavere konsentrasjoner av PAH og PCB i bunnvannet enn målt i 2011 og 2012.
Målingene i hele vannsøylen ved dypvannsdeponiet viser at konsentrasjonene av PAH og PCB er lavere eller på samme nivå som bakgrunnskonsentrasjonen i området.

Opprydningen gjennomført av Ren Oslofjordprosjektet har fjernet miljøgifter fra sirkulasjon i havneområdet, og dermed sterkt redusert spredning av miljøgifter ut i sjøen.