Erfaringer med sjødeponi

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) har oppsummert erfaringene ved bruk av dypvannsdeponi ved Malmøykalven, og konkluderer med at sjødeponering av forurenset masse kan være en egnet deponeringsmetode også andre steder. Klif vil også bruke erfaringene fra prosjekt "Ren Oslofjord" til å lage nye retningslinjer for sjødeponering.


Del |
Av Webredaktør
09.03.2010

- Sjødeponier er i mange tilfeller en god metode for å håndtere både rene og forurensede sedimenter. I hvert enkelt tilfelle må det vurderes nøye hva som er den beste løsningen. Lokale forhold er ofte avgjørende, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif (tidligere SFT) til www.klif.no .

Mange steder langs norskekysten er forurenset sjøbunn en daglig kilde til spredning ved at den virvles opp, blant annet som følge av skipstrafikk. For å stoppe eller redusere denne spredningen, må forurenset sjøbunn dekkes til eller mudres. Oppmudrede masser må enten deponeres på land eller i sjøen. I følge Klif, tidligere Statens forurensningstilsyn (SFT), er de mest brukte alternativene i Norge deponering på dypt vann i sjøen eller i strandkanten.

I prosjekt Ren Oslofjord ble det benyttet et sjødeponi. Det er erfaringene med dette som nå Klif vil benytte til å lage nye retningslinjer for sjødeponering.

- Sammen med annen kunnskap, vil dette danne grunnlaget for våre nye retningslinjer for bruk av sjødeponier, sier Kjeldby til www.klif.no .
Klifs erfaring er at det må gjennomføres grundige forundersøkelser for å kunne vurdere om et område egner seg som sjødeponi og for å kunne stille riktige miljøkrav. De understreker også at sjøbunn som er så forurenset at den defineres som farlig avfall ikke skal legges i sjødeponi. Det samme gjelder for masser med høyt organisk innhold. Klif er også opptatt at det må være løpende miljøovervåking og at det må stilles klare krav til spredningsgrenser.

Les Klifs vurdering her.

Les hele erfaringsrapporten her.