Etterkontroll av tildekking

Ettårskontroll av tildekkingslaget på dypvannsdeponiet på Malmøykalven utført av Rambøll i oktober 2013 viser at en tilfredsstiller kravet til 0,4 m tildekkingslag.


Del |
05.06.2014

Rambøllrapporten ble oversendt Miljødirektoratet 11.april 2014.

Mudrede sedimenter fra Oslo Havn er blitt deponert og tildekket i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Tildekkingen av deponiet har foregått i flere faser. Ettårskontrollen av tildekkingslaget i 2013 ble utført ved hjelp av ROV.

Mektigheten av tildekkingslaget er målt på målepinner som ble utplassert på deponiet før og under ulike faser av tildekkingen. Det er observert begroing på målepinnene.

Det er observert liten endring i tildekingslagets mektighet sammenliknet med tidligere kontroller. Alle kontrollerte målepinner tilfredstilte kravet om 0,4 m mektighet.

Les Rambøll - rapporten: Etterkontroll av tildekningslaget på Malmøykalven