Kontroll av dypvannsdeponi

Ett-årskontrollen av tildekkingslaget for dypvannsdeponiet på Malmøykalven viser at det fungerer som forutsatt.


Del |
02.01.2013

Dypvannsdeponiet på Malmøykalven er dekket til med 0,4 m med sand. I perioden mars -juni 2012 ble det gjennomført kontroll av dypvannsdeponiet og effekten av tildekkingslaget.

I NGI-rapporten som presenterer resultatet viser at kvaliteten av sjøvannet i deponiet i 2012 er på samme nivå som før deponeringsarbeidet ble påbegynt. Forurensningen av sjøbunnen i deponiområdet har blitt redusert med mer enn 90 % sammenliknet med tilstanden før deponiet ble etablert.

Øy av rene masser
Det Norske Veritas har foretatt en første kartlegging av rekolonialisering av bløtbunnsfaunaen på tildekkingsområdet på dypvannsdeponiet.
De konkluderer med at området som er tildekt med sand og grus fremstår som en øy av renere masser i forhold til omkringliggende forurensede sedimenter. Bløtbunnundersøkelsen viser at alle stasjonene er klassifisert som "moderat" og referansestasjonen (utenfor deponiet) som "dårlig" i henhold til vannrammedirektivets klassifieringssystem. Artssammensetningen i tildekkingsområdet er i et typisk koloniseringsstadium.

Se rapportene nedenfor:

/share/mime/default.gif
(, 0B)

Vellykket miljøprosjekt
Prosjekt Ren Oslofjord har siden 2006 fjernet 440 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn fra Oslos indre havnebasseng. Sjøbunnen i indre Oslofjord har ikke vært renere på 100 år. Hundre års industriavfall er bokstavelig talt gravd bort.

I Bjørvika og Pipervika har opprydningsprosjektet bidratt til at 95-99 prosent av forurensningen er fjernet. Og med sandtildekking i et område tilsvarende 35 fotballbaner i Bjørvika, Pipervika og Lohavn har vi oppnådd ytterligere miljøforbedring.

Kravet om ny sjøbunn i tilstandsklasse II som Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har satt er oppnådd.

Massene er lagt i dypvannsdeponi på 70 meters dyp ved Malmøykalven. Dypvannsdeponiet er forseglet med et tykt lag med ren sand. Tildekkingen av deponiet har gjort dette området betydelige renere enn før. Fremtidig overvåkning er foreslått å bli utført i regi av Fagrådet for indre Oslofjord.

Alle faglige rapporter konkluderer med at miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har vært vellykket, og er innenfor det miljøbudsjettet som ble lagt til grunn for den tillatelsen som ble gitt.