Oslo Havn endelig frifunnet: Anken avvist av langmannsretten

Oslo Havn ble i Oslo tingrett frifunnet på alle tiltalepunkter knyttet til deponeringen av forurensede masser ved Malmøykalven. Borgarting lagmannsrett har nå avvist anken fra påtalemyndigheten. Grunnlaget for politiets anke er for dårlig til å forsvare en ny rettssak. Oslo Havn er glad for at saken nå er avsluttet.


Del |
06.10.2010

Det foreligger nå en fullstendig frifinnelse av Oslo Havn KF i forbindelse med arbeidene med miljøprosjekt "Ren Oslofjord". Det media og motstandere av prosjektet har omtalt som en "miljøskandale", viste seg etter rettslig prøving å være et vellykket og godt gjennomført prosjekt, sier styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen

Borgarting lagmannsrett har avvist påtalemyndighetens anke med følgende begrunnelse:

  • Det var ikke feil bevisbedømmelse av tingretten å ta i betraktning de innvendinger som ble reist mot politiets beregninger av forurenset masse.
  • Det forelå ikke skjerpende omstendigheter med hensyn til forurensningens omfang. De antatte miljøkonsekvenser av den ulovlige dumping vurderes ikke som alvorlige.
  • Oslo Havn kan ikke holdes strafferettslig ansvarlig for handlinger utført av ansatte hos entrepenør.
  • Oslo Havn har ikke medvirket til falsk forklaring i tilknytning til månedsrapportene.

Anken nektes derfor fremmet. Borgartings avgjørelse er enstemmig.

- Vi er glade for å kunne sette et endelig punktum i denne saken. Prosjektet har ryddet opp i gamle miljøgifter i indre Oslofjord. Fjorden er renere enn den har vært på lenge, til glede for Oslos befolkning. Selv om det til tider har vært mye mediestøy rundt prosjektet, har vi gjennomført et vellykket pionerprosjekt med opprydning av gamle miljøsynder helt tilbake fra forrige århundre, sier styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen.

En seier for miljøet
Dette har vært et godt miljøprosjekt. Uten at Oslo Havn hadde gjennomført prosjektet, ville indre del av Oslofjorden i dag vært like forurenset som før, og giftene ville spredd seg i overflatevannet hver dag. Mulighetene for å tilrettelegge for byutvikling langs sjøkanten ville vært sterkt begrenset.

- Den endelige bekreftelsen på at frifinnelsen står ved lag er en seier for miljøet, for oss, for Oslos befolkning og for framtidig opprydding i norske fjorder, avslutter Stilluf Karlsen.

Et godt miljøprosjekt
Alle rapporter konkluderer med at miljøprosjekt "Ren Oslofjord" har vært vellykket. Spredningen av masser som er registrert ligger innenfor det miljøbudsjettet som ble lagt til grunn for tillatelsen som ble gitt av Klima- og fourensningsdirektoratet (tidligere SFT).

I Bjørvika og Pipervika har prosjektet bidratt til at 90-95 prosent av forurensningen er fjernet. Tildekkingen av deponiet har også gjort dette området betydelige renere enn før. Konklusjonen er at indre Oslofjord ikke har vært renere på 100 år.

Det foreligger nå en fullstendig frifinnelse av Oslo Havn KF i forbindelse med arbeidene med miljøprosjekt "Ren Oslofjord". Det media og motstandere av prosjektet har omtalt som en "miljøskandale", viste seg etter rettslig prøving å være et vellykket og godt gjennomført prosjekt, sier styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen

Borgarting lagmannsrett har avvist påtalemyndighetens anke med følgende begrunnelse:

  • Det var ikke feil bevisbedømmelse av tingretten å ta i betraktning de innvendinger som ble reist mot politiets beregninger av forurenset masse.
  • Det forelå ikke skjerpende omstendigheter med hensyn til forurensningens omfang. De antatte miljøkonsekvenser av den ulovlige dumping vurderes ikke som alvorlige.
  • Oslo Havn kan ikke holdes strafferettslig ansvarlig for handlinger utført av ansatte hos entrepenør.
  • Oslo Havn har ikke medvirket til falsk forklaring i tilknytning til månedsrapportene.

Anken nektes derfor fremmet. Borgartings avgjørelse er enstemmig.

- Vi er glade for å kunne sette et endelig punktum i denne saken. Prosjektet har ryddet opp i gamle miljøgifter i indre Oslofjord. Fjorden er renere enn den har vært på lenge, til glede for Oslos befolkning. Selv om det til tider har vært mye mediestøy rundt prosjektet, har vi gjennomført et vellykket pionerprosjekt med opprydning av gamle miljøsynder helt tilbake fra forrige århundre, sier styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen.

En seier for miljøet
Dette har vært et godt miljøprosjekt. Uten at Oslo Havn hadde gjennomført prosjektet, ville indre del av Oslofjorden i dag vært like forurenset som før, og giftene ville spredd seg i overflatevannet hver dag. Mulighetene for å tilrettelegge for byutvikling langs sjøkanten ville vært sterkt begrenset.

- Den endelige bekreftelsen på at frifinnelsen står ved lag er en seier for miljøet, for oss, for Oslos befolkning og for framtidig opprydding i norske fjorder, avslutter Stilluf Karlsen.

Et godt miljøprosjekt
Alle rapporter konkluderer med at miljøprosjekt "Ren Oslofjord" har vært vellykket. Spredningen av masser som er registrert ligger innenfor det miljøbudsjettet som ble lagt til grunn for tillatelsen som ble gitt av Klima- og fourensningsdirektoratet (tidligere SFT).

I Bjørvika og Pipervika har prosjektet bidratt til at 90-95 prosent av forurensningen er fjernet. Tildekkingen av deponiet har også gjort dette området betydelige renere enn før. Konklusjonen er at indre Oslofjord ikke har vært renere på 100 år.