Overvåking tildekking deponi

Det er gjennomført overvåking under utlegging av det første dekklaget på dypvannsdeponiet. Overvåkingen dokumenter at tildekkingsmassene sedimenterer innen et avgrenset område rundt den tildekkingsruten fartøyet passerer over. Les hele overvåkingsrapporten her.


Del |
Av Webredaktør
26.03.2009

Oslo Havn har i perioden februar 2006 til oktober 2008 deponert mudrede sedimenter i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I tråd med krav gitt i SFTs tillatelse ble utleggingen av det første laget med rene dekkmasser påbegynt umiddelbart etter nedføringen av mudrede masser var avsluttet.

Dekkmassene som ble brukt besto av knust gneist levert av Åsland Pukk. Massene er godkjent til formålet i henhold til SFTs tildekkingsveileder.

Under tildekkingen har NGI (Norges Geotekniske Institutt) gjennomført overvåking med kontinuerlig måling av turbiditet med automatiske overvåkingsbøyer, ved manuelle målinger av turbiditet i hele vannsøylen og ved dokumentasjon av vannkvalitet ved kjemisk analyse av vannprøver.

Overvåkingen dokumenter at tildekkingsmassene sedimenterer innen et avgrenset område rundt den tildekkingsruten fartøyet passerer over. Utleggingen ga forhøyede konsentrasjoner av partikler i vann, men dette består av rent materiale. Utleggingen førte også til en begrenset oppvirvling av deponert sediment, men ikke lengre opp enn 10 meter over sjøbunnen.

Les fullstendig overvåkingsrapport nedenfor.