Rambøls rapport tildekking dypvannsdeponiet

På vegne av Secora har konsulentselskapet Rambøll utarbeidet en rapport vedrørerende tildekningen og tykkelsen på på tildekningslaget i Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.


Del |
25.06.2010

Rapporten er basert på avlesning av Secoras målestaver. I rapporten konkluderes med at målt mektighet viser at 34 prosent av deponiet (12 målepinner) tilfredstiller KLIF sitt krav om 40 cm tildekking av deponiet basert på målinger. Inkluderes vurdert mektighet tilfredstiller 46 prosent av deponiet det samme kravet.

Målt mektighet viser at 63 prosent av deponiet (22 målepinner) er tildekket slik at det ikke er risiko for spredning fra underliggende masser (mer enn 20 cm). Inkluderes vurdert mektigheter tilfredstiller 80 prosent av deponiet det samme kravet.

Det er observert 4 målepinner hvor det er målt lag tynnere enn 20 cm. Det utgjør 11 prosent av deponiområdet. Mektigheten i områdene disse pinnene dekker er sannsynligvis større i dag, da de er ytterligere dekket til etter siste bildedokumentasjon. I de resterende områdene (26 prosent, har det ikke vært mulig å bestemme mektigheten til tildekningslaget med tilstrekkelig sikkerhet.

Rambølls rapport supplerer NGIs tidligerere rapport. Begge rapportene, som er utarbeidet av forskjellige selskaper og med prøvetaking i forskjellig tidsrom og ved bruk av ulik målemetodikk, samsvarer i all hovedsak i sine funn og tildekkingsresultatet er således godt dokumentert.

Begge rapportene konkluderer med at det i deler deponiet tilfredstiller krav om 40 cm tykkelse i tildekkingslaget, mens det i øvrige deler er mindre enn dette. Det er en forskjell i gjennomsnittlig estimert tykkelse av sandlaget for de to metodene, som kan skyldes metodiske forskjeller.