Starter supplerende tildekking av mudrede områder

Oslo Havn starter opp med supplerende tildekking med ren sand av mudrede områder i Pipervika, Lohavn og Bjørvika. Torsdag 14. oktober startet tildekkingsarbeidet utenfor Rådhusbryggene i Pipervika. Målet med tildekkingen er å oppnå tilstandsklasse II i de mudrede områdene og oppnå ytterligere miljøforbedring.


Del |
14.10.2010

De mudrede områdene dekkes til med ren sand. Tildekkingen skjer med tilkjørt sand fra Åsland Pukkverk. Arbeidet utføres av Agder Marine med spesialfartøyet Arena.

Det vil bli benyttet en tildekkingsmetode hvor sanden blandes med sjøvann før den spres ca. 1 meter over havoverflaten.

Etter Pipervika vil en starte tildekking i Lohavn og Bjørvika. En venter at arbeidet vil ta opptil to måneder. Deretter fullføres tildekkingen av dypvannsdeponiet. Etter planen skal all tildekking være utført i løpet av januar 2011.

Fjerner siste 5 % av forurensningen
Mudringsarbeidene i Bjørvika, Lohavn og Pipervika ble avsluttet høsten 2008. Analyser viste da at 95-99 prosent av forurensningen var fjernet, men at det til tross for mudringen var noen gjenværende områder som ikke tilfredsstilte KLIFs krav om tilstandsklasse II.

- Tidligere erfaring med supplerende tildekking i mudrede områder i tiltaksområdet har gitt god effekt. Målet med sandtildekking i de aktuelle område er å oppnå ren sjøbunn i tilstandsklasse II og dermed gi en ytterligere miljøforbedring.

Utvalgte områder
De supplerende arbeidene skjer gjennom at 28 prioriterte områder (hvor det er kartlagt noe høyere forurensning enn områdene rundt) a 50 x 50 meter i Bjørvika tildekkes med 20 cm sand. I Lohavn tildekkes et areal på 30 daa, mens det i Pipervika tildekkes et areal på 20 daa.