Vil bidra til en enda renere fjord

Oslofjorden er renere enn på 100 år. 95- 99 % av den forurensede sjøbunnen i Pipervika og Bjørvika er fjernet.
Nå utføres tildekking av sjøbunnen med ren sand i Oslos indre havnebasseng.


Del |
24.11.2010

Slik oppnår vi ytterligere miljøforbedring og oppfyller kravet om ny sjøbunn i tilstandsklasse II som Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har satt.

- Vi er opptatt av å fullføre dette miljøprosjektet og nå de målene Klif har satt, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Oslo Havn startet i høst supplerende tildekking med ren sand av mudrede områder i Pipervika, Lohavn og Bjørvika.

I Pipervika utenfor Rådhusbryggene er 20 dekar ferdig tildekket. Her har en oppnådd tilstandklasse 1, som er et meget godt resultat.

Tildekking av 30 dekar i Lohavn er i hovedsak ferdig og prøvetaking vil skje i nærmeste fremtid.

I Bjørvika vil en i desember tildekke et 105 dekar stort område slik at en oppnår kravet om god miljøtilstand.

På bakgrunn av strengere grenser for kvikksølv i sjøbunnen nå enn da vi startet, har Klif bedt oss om å tildekke noe mer enn vi hadde planlagt. Dette vil vi gjøre.

Vi er fornøyd med Klima- og forurensningsdirektoratets signaler om at de vil dekke halvparten av utgiftene, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Dekker til med ren sand
Tildekkingen skjer med tilkjørt sand fra Åsland Pukkverk. Arbeidet utføres av Agder Marine med spesialfartøyet Arena.
Det blir benyttet en tildekkingsmetode hvor sanden blandes med sjøvann før den spres ca. 1 meter over havoverflaten.

Tildekking av deponiet

Oslo Havn er opptatt av å levere et godt miljøprosjekt. Det er oppnådd betydelig miljøforbedring, også i deponiområdet som tidligere var et forurenset bunnområde.

Vi arbeider med å innfri Klifs (Klima- og forurensningsdirektoratet) krav til tykkelse på tildekkingslaget på 0,4 m.

Prøvetakingen viser at sanden har lagt seg godt utover deponiområdet, men tildekkingslagets tykkelse varierer.

Supplererende tildekking av dypvannsdeponiet på Malmøykalven startet i september, og ventes å være ferdig februar 2011.

Vi arbeider med å legge på mer sand for å gjøre tildekkingslaget 0,4 m tykt, i henhold til Klifs krav, over hele deponiområdet