Forurensede sedimenter på Hovedøya

Våren 2008 ble det foretatt en supplerende undersøkelse av forurenset sediment i Hovedøybukta. Rapporten som er utarbeidet av Aquateam viser at området er forurenset av tungmetaller, TBT, PAH og PCB, og bekrefter behovet for den forestående oppryddingen.

Som ledd i gjennomføringen av Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt ble småbåthavnene på Hovedøya undersøkt med tanke på eventuell mudring sommer 2006. Disse undersøkelsene viste at områdene inneholdt forurensede sedimenter. I 2008 engasjerte så Oslo Havn KF Aquateam for å utføre en mer detaljert kartlegging av de forurensede sedimentene i småbåthavnene på Hovedøya. Hensikten var å avdekke tykkelsen av det forurensede laget, samt utbredelsen av forurenset sjøbunn i det planlagte mudringsområdet. Sistnevnte med tanke på evt. "friskmelding" av delområder og dermed fritak fra mudring.

Aquateams konklusjon er at sedimentene i hele undersøkelsesområdet er foruenset med tungmetaller, TBT, PAH og PCB. Konsentrasjon av disse miljøgiftene er generelt høyere i det øverste laget, men det underliggende leirholdige materialet er også forurenset med enkelte miljøgifter. Det forurensede laget er fra 0,1 meter til 0,9 meter tykt.

Aquateams rapport anbefaler at alt sediment som er forurenset fjernes. Dette innebærer at delområder ikke kan "friskmeldes" og fritas fra mudring. Arbeidet med å fjerne forurensningen skjer gjennom mudring og vil bli påbegynt i uke 26 og være ferdig i månedskiftet september/oktober 2008.

Les hele Aquateams rapport her.

Oppdatert: 20.11.2013 12:59