God vannkvalitet i hele sommer

Det er september og sommeren slipper heldigvis ikke helt taket. Bade- og båtsesongen er blitt forlenget for mange. Godt nytt er da at NGIs vannprøvetakning viser at vannkvaliteten i fjorden er god.

Som et ledd i overvåkingen av Prosjekt "Ren Oslofjord" foretar NGI vannkvalitetskontroller med jevne mellomrom. Både 13. juni, 26. juli og 24.august ble dette gjennomført ved fem badeplasser: Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik og Katten. I tillegg ble det tatt vannprøver i Bunnefjorden (2 km unna dypvannsdeponiet), som representerer det naturlig bakgrunnsnivået.

Vannprøvene viser at det ikke er påvist organisk miljøgifter (PAH, PCB; TBT og mineralolje) eller tungmetallet kvikksølv i noen av prøvene i denne perioden.

NGI konkluderer dermed med at deponeringen ikke har påvirket vannkvaliteten på de undersøkte badeplassene med hensyn til partikkelmengde, tungmetaller og organiske miljøgifter.

Oppdatert: 20.11.2013 09:06