Gode overvåkingsresultater ved Hovedøya

Arbeidene med mudring av forurenset sjøbunn ved Hovedøya har nå pågått i en drøy uke. NGIs overvåkingsdata viser at det ikke er forbundet med helsefare for mennesker å være i kontakt med vannet.

Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" opprettholder imidlertid sin anbefaling om å ikke bade i dette området. NGI overvåker mudringsarbeidene og vannkvaliteten gjennom vannprøvetakning og måling av turbiditet (partikkelmengde) i vannet. Torsdag 7/6-07 ble det tatt vannprøve like ved mudringslekteren ved Hovedøya. Prøvetakingen ble foretatt mens mudringsarbeider pågikk. Prøven representerer dermed et reelt bilde av vannkvalitetsituasjonen under arbeidene.

Prøven ble analysert for total mengde tungmetaller og organiske forurensninger. Resultatene viser at PAH (organiske tjærestoffer), PCB, mineralolje og kvikksølv ikke er påvist i prøven. De påviste metallene foreligger i konsentrasjoner under de grenseverdier som gjelder i henhold til drikkevannsforskriften. Grenseverdiene angir høyeste tillatte konsentrasjon av disse stoffene i drikkevann.

- Selv om dette er saltvann og således ikke drikkevann, er sammenligningen med drikkevannsforskriften nyttig for å gi et bilde på at de verdiene som er påvist ikke er forbundet med helsefare, sier prosjektmedarbeider Kjetil Lønborg Jensen i prosjekt "Ren Oslofjord".

- Selv om det ikke er helseskadelig å bade her mens arbeidene pågår, så fraråder vi dette på det sterkeste. Dette fordi arbeidene kan føre til grumset og misfarget vann, og fordi dette er et anleggsområde med den risiko som følger med slike arbeider. Det innebærer også et godt føre-var-prinsipp, avslutter Jensen.

Les NGIs vannkvalitetssrapport her:

/share/mime/pdf.gifVannkvalitetsrapport
(Hovedoya_resultater.pdf, 77kB)

Oppdatert: 20.11.2013 12:05