Gode resultater fra passive prøvetakere

Resultatene fra passive prøvetakere i perioden august-desember 2007 viser blant annet at miljøprosjekt "Ren Oslofjord" ikke påvirker overflatelaget ved deponiet negativt med hensyn til PAH og PCB.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomfører undersøkelser med passive prøvetakere ved dypvannsdeponiet og mudringsområdene i Pipervika og Bjørvika som en del av programmet for utvidet overvåking.

Bruk av passive prøvetakere er et kraftig verktøy for påvisning av lave konsentrasjoner av løste (biotilgjengelige) forbindelser av organiske miljøgifter som PAH og PCB.

Hovedkonklusjonen av disse undersøkelsene er at prosjektet går som forutsatt i henhold til de krav som er stilt av Statens Forurensningstilsyn (SFT).

NGI skriver i sin rapport blant annet:


  • Nedføring av mudrede masser har ikke påvirke overflatelaget ved deponiet negativt med hensyn til PAH og PCB.
  • Konsentrasjon av PAH og PCB i bunnvannet ved deponiet har økt i forhold til før-situasjonen. Denne økningen er imidlertid ikke høyere enn som forventet i konsekvensutredningen av tiltaket.
  • Konsentrasjonen av PAH-forbindelsen er under grenseverdi for økologisk risiko (HC5) i alle prøver fra dypvannsdeponiet.
  • Konsentrasjonen av PCB-forbindelser er også under HC5 med unntak av PCB-118.

Flere konklusjoner og hele rapporten kan du laste ned her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:57