Helhetlig opprydding - referansegruppe etablert

Det er nå etablert en kommunal arbeids-/referansegruppe som skal gi faglige innspill til arbeidet med en helhetlig opprydding i Indre Oslofjord.

Arbeidet med forurenset sjøbunn har pågått i Oslo i mer enn ti år ved kartlegginger, utredninger og planutarbeiding. Aktivitet i havnen og småbåthavner gjør at det pågår kontinuerlig spredning av den forurensede sjøbunnen.

Prosjekt "Ren Oslofjord" er et av virkemidlene i den helhetlige tiltaksplanen. Andre virkemidler er også viktig, og det er derfor etablert en kommunal arbeids-/referansegruppe bestående av MOS-avdelingen, Friluftsetaten, Helse- og velferdsetaten, Vann- og avløpsetaten, fagrådet for Indre Oslofjord og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Gruppen vil sikre faglige innspill til arbeidet og vil kunne hjelpe og koordinere aktiviteter i de respektive etatene med grensesnitt til Ren Oslofjord-arbeidet. Oppgaver som vil behandles i den kommunale gruppen er:

- Badestrender, behov og mulige tiltak
- Småbåthavner, oppryddingsbehov
- Reduksjon av tilførsler til sjøen, behov i forhold til sedimentoppryddingen
- Vurdering av behov for tilrettelegging for økt biologisk mangfold, tiltak på sjøbunnen
- Vurdering av tildekkingsområder
- Koordinering av overvåking av vann og sediment

Gruppen vil være et forum hvor innsatsen kan koordineres og konsentreres mot områder som kan gi en større samlet effekt av sedimentoppryddingen.

Oppdatert: 20.11.2013 09:38