Høring om dypvannsdeponiet

Bystyrets samferdsels- og miljøkomité avholdt åpen høring om deponeringen av forurensede sedimenter fra Oslo Havn i Rådhuset den 29. mars. Les Gijs Breedvelds presentasjon her.

Blant de inviterte var tiltakshaver Oslo Havn KF med NGI som overvåkingsansvarlig, NIVA, SFT, miljøorganisasjoner og motstandere av dypvannsdeponiet. De inviterte var tilgjengelig til å svare på oppklarende spørsmål fra komitéens medlemmer.

Gijs Breedveld (NGI og Universitetet i Oslo) holdt en presentasjon av overvåkningsprogrammet rundt dypvannsdeponiet med resultatene fra 2006.

I lys av den nylig publiserte Nepun-rapporten, som har fått mye medieoppmerksomhet, ble nødvendigvis en del av presentasjonen viet til miljøgiften PCB.

Konklusjonen som ble formidlet fra NGI var at deres målinger viser lite spredning, nedføringen av mudrede masser skjer som forutsatt og kravene stilt i SFTs tillatelse er overholdt.

Presentasjonen kan du lese her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:11