Hvert grabbetak overvåkes

Mudringen (graving av sjøbunn) i Bjørvika og Bispevika overvåkes kontinuerlig med prøvetaking og fast måleutstyr.

Statens vegvesen har utført omfattende prøvetaking av massene i sjøen og på utstikkerne (på land) før anleggsstart. Det skjer også systematisk prøvetaking under mudring og gravearbeider på land. Analysene fastslår nivået på tungmetaller i massene og i vannlagene i sjøen.

I SFTs tillatelse til mudring i havnebassenet, er det fastsatt grenser for partikkelspredningen. Dette overvåkes av turbiditetsmålere, som måler partikler i vann. Entreprenøren har dermed kontroll med spredning av partikkelmengde i sjøen under mudring.

Når det graves i sjøbunnen vil det alltid skje en visse oppvirvling av sedimenter. Men denne vil ikke være særlig større enn oppvirvlingen fra skipspropeller i havnebassenget hver eneste dag.

Vannkvaliteten blir lokalt dårligere i tiltaksområdet i mudringsperioden. Men det er prisen for å få opp de forurensede massene i havnebasseng. På sikt blir situasjonen med spredning av tungmetaller og organisk materiale i fjordbunnen mye bedre.

Strategien med helhetlig plan for opprydning i indre Oslofjord, er å få et større sammenhengende område, der forurenset område enten er gravd opp og deponert, eller tildekket med rene leiremasser.

Oppdatert: 20.11.2013 09:47