Internasjonal pris til Ren Oslofjord-prosjektet

Ren Oslofjord-prosjektet er tildelt CEDAs "Best Paper Award 2008" for vellykket informasjonshåndtering rundt mudring- og miljøaspektene i opprydningen i Oslofjorden.

Torild Jørgensen, prosjektleder i Ren Oslofjord, og medforfatterne Kjetil Lønborg Jensen og Per Øyvind Halvorsen, Oslo Havn KF, ble tildelt "CEDA CEC Best Paper Award 2008" for dokumentet "Oslo Harbour Remediation Project". CEDA, Central Dredging Association, deler ut denne prisen for å stimulere til økt kvalitet på informasjonshåndtering knyttet til mudring og miljø, samt informasjon om tekniske, regulative og koordinerende aspekter i mudringsoperasjoner.

- Dokumentet beskriver dilemmaene havnevesen over hele Europa møter ved fjerning av forurensede sedimenter, sa CEDAs representant Anders Jensen ved utdeling av prisen på SedNet-konferansen i mai. - CEDA ønsker å honorere "Oslo Harbour Remidiation Project" med "Best Paper Award 2008" fordi det er det dokumentet på SedNet-konferansen som best beskriver en innovativ metode for flytting og plassering av forurensede havnesedimenter.

Jensen utdypet honoreringen med at plassering av forurenset materiale i lukkede depoter på land i dag er den mest anvendte metoden i Europa ved flytting av forurenset havbunnsmateriale. Denne metoden har mange ulemper, blant annet omfattende arealbeslagleggelse, materialoksidering og medfølgende utslipp av forurensede komponenter, og spredning forårsaket av dyr som rotter og måker. - Ved å flytte forurenset havbunnsmateriale til dype hull i havbunnen, slik Oslo Havn gjør, unngås disse ulempene. Når det samtidig skjer som beskrevet i det prisvinnende dokumentet, slik at også spredning i fjorden unngås, kan det være en fornuftig løsning, sa Jensen.


Les CEDAs begrunnelse her.

- Prisen deler vi med alle som er og har vært med i Ren Oslofjord-prosjektet, sier Torild Jørgensen. - Mer enn ti års arbeid med utredninger og planer ligger bak opprydningsprosjektet. Prosjektet har vært avhengig av mange menneskers innsats, ikke et enkeltmenneske.

"Best Paper Award 2008" og premien på 1000 Euro ble utdelt av Anders Jensen (Femern Bælt A/S, Denmark), styremedlem i CEDA Board of Directors og visestyreformann i CEDA Environment Commission, på den femte internasjonale SedNet-konferansen, avholdt 27.-29. mai i Oslo. Jensen understreker at prisen bedømmer kvaliteten på dokumentet som er skrevet, og at CEDA ikke har tatt stilling til Ren Oslofjord-prosjektet som helhet.

CEDA, Central Dredging Association, er en upolitisk, og bransjeuavhengig, nonprofit organisasjon for aktører involvert i mudring i Europa, Afrika og Midt-Østen.

Oppdatert: 20.11.2013 12:58