english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

The International Ship and Port Facility Security Code - ISPS

The International Ship and Port Facility Security Code - kalt ISPS-koden- er utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Formålet med reglene er å beskytte fartøyer i internasjonal fart mot terrorhandlinger. Passasjerer og besetning er også omfattet av reglene.


Regelverket og sikkerhetstiltakene omfatter skip over 500 bruttotonn i internasjonal fart og de havner som tar imot slike skip.

"Forskrift om særlige sikkerhets- og antiterrortiltak i norske havner" implementerer de deler av ISPS-koden som stiller krav til havneterminaler som betjener slike fartøyer. Forskriften ble midlertidig innført 1. juli 2004. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte den 3. juli 2007 ny Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv.

Internasjonalt regelverk

International Maritime Organization (IMO)

FNs maritime organisasjons nettsider. her finner du informasjon om maritim sikkerhet og gjeldende regelverk

Europaportalen

Regjeringens nettportal om Norges samarbeid med Europa. Oppdatert EU/EØS-regelverk. Nettstedet viser også beslutningsveier og status for de enkelte dokumentene. Du kan søke direkte i EØS-notater. siste status hva gjelder alle EU- dokumenter. Her finner du dessuten mye annen EU/EØS-informasjon, blant annet om miljø.

Europalov