Kommentarer til rapport fra ExposMeter AB

NGI har i dag (26. mars 2007) sett i gjennom rapporten fra ExposMeter sine undersøkelser av PCB i forbindelse med pågående deponering av forurensede sedimenter ved Malmøykalven (Project report 2006N-001).

Målingene av PCB i sjøvann som er presentert i rapporten viser at de høyest konsentrasjonene er funnet i Bjørvika. Dette skyldes mudringsarbeidene som pågår der. Det er også funnet høyere konsentrasjoner av PCB i dypvannet ved deponiet ved Malmøykalven enn i referansestasjonen (ExposMeter sin stasjon 16). Konsentrasjonen i deponiområdet er høyest ved bunnen der massene deponeres og avtar med større avstand fra bunnen. Denne trenden samsvarer med resultatene fra målingene som gjøres av NGI (NGI-rapport 20051785-15). Grunnlagsdata er ikke vedlagt Exposmeter sin rapport, men basert på sammenligning av data fra figur 12 med data fra NGI-rapporten, ser de målte konsentrasjonsnivåene også ut til å stemme rimelig godt overens.

Resultatet fra ExposMeters stasjon 18 i Pipervika viser en konsentrasjon på ca 600 pg/l. Denne målingen er gjort før mudringen startet i dette området og kan derfor representere påvirkning fra området under vanlig havnedrift. I dypvannet ved deponiet (ExposMeters stasjoner 03 - 06, 12 og 14) ble det målt PCB-konsentrasjoner på ca 550 -850 pg/l. Disse resultatene viser at konsentrasjonen i dypvannet ved deponiområdet er på samme nivå som i Pipervika ved vanlig havnedrift (før mudringen startet).

I søknaden om tillatelse til deponering i dypvannsdeponiet er det forutsatt at det vil være noe spredning fra deponeringen som kan føre til forhøyede konsentrasjoner i dypvannet mens nedføring av mudrede masser pågår. De konsentrasjonene som er påvist i dypvannet (NGI-rapport 20051785-15) gir ikke større spredning enn det som var forutsatt i søknaden.

NGIs førsteinntrykk av ExposMeters undersøkelse er at den inneholder relevante data. NGI har imidlertid en del faglige spørsmål som vi ønsker å avklare med forfatteren av rapporten og planlegger derfor en henvendelse til ExposMeter om dette.

NGI vil videre studere resultatene i rapporten fra ExposMeter og sammenligne dem med de målingene som NGI gjør.

Oppdatert: 20.11.2013 12:12