Lave nivåer av miljøgifter i torsk og blåskjell

Det var mindre PCB og kvikksølv i torsk i indre Oslofjord i 2007 enn de to foregående årene. Nivået av miljøgifter i blåskjell er også lavt. Det viser nye analyser NIVA har gjort for SFT.

SFT har gitt Norsk institutt for vannforskning (NIVA) oppdraget med å supplere de ordinære målingene av miljøgifter i organismer for å følge med på at oppryddingen av forurenset sjøbunn i Oslo havn og deponeringen ved Malmøykalven gjennomføres i tråd med tillatelsen.

Analysene for 2007 viser blant annet:
- Analyser av torsk fra området ved Steilene utenfor Nesodden, viser at nivåene av PCB og kvikksølv i fisken var lavere i 2007 enn i 2005 og 2006.
- Blåskjell fra mudringsområdet i Oslo havn hadde i fjor noe høyere nivåer av miljøgifter enn blåskjell fra Gressholmen og området ved dypvannsdeponiet.
- Resultater fra februar i år fra havneområdet, Gressholmen og Malmøykalven viser få endringer i nivåene av miljøgifter sammenlignet med målingene fra våren i fjor og framover.
- I alle områdene er det imidlertid observert en økning i PAH-nivåene fra oktober 2007 til februar 2008, men fortsatt lavere enn eller tilsvarende nivåene som var vinteren 2006/2007.
- Det er observert en nedgang i PCB-nivåene i blåskjell fra havneområdet og Gressholmen. I deponiområdet har PCB-nivåene hele tiden vært lav

SFT konkluderer med at "NIVAs årsrapport for 2007 gir ikke holdepunkter for at deponeringen eller eventuell ulovlig dumping har gitt vesentlig forhøyede nivåer av miljøgifter i blåskjell fra deponiområd".

Les hele SFTs vurdering og NIVAs rapporter her.

Oppdatert: 20.11.2013 12:56