Lekkasje fra transportlekter

Secoras transportlekter M079 har hatt et uhell som har medført et utslipp av forurensede sedimenter til vannoverflaten ved dypvannsdeponiet.


Oslo Havn KF er blitt informert fra Secora om at det har lekket ut masser fra transportlekter M079 i perioden mellom fredag ettermiddag 11. april og mandag morgen 14. april. Utslippet ble forsøkt forhindret, men tiltakene som ble iverksatt klarte ikke dette. Dette er sterkt beklagelig.

Secora har gitt følgende foreløpige redegjørelse for forløpet:

M079 har vært en forseglet og plombert lekter. I mars i år skulle M079 sertifiseres av sjøfartsmyndighetene, og det ble da gjennomført en kontroll av hydraulikken mens lekteren lå i tørrdokk i Drammen. Lekteren ble åpnet og hydraulikken testet. For å kunne åpne lekteren og teste hydraulikken ble forseglingen og plomberingen tatt av. Etter sertifiseringen ble lekteren forseglet på nytt med en stållask, og ny plombering satt på.

Fredag 11. april oppdaget Secora et mekanisk brudd i forseglingen og en 3-5 cm åpning i lekteren. Lekteren var da halvveis fylt med masser. Det ble umiddelbart iverksatt sikringstiltak, blant annet ble det sveiset på nye stållasker og trykket i det hydrauliske systemet kjørt opp og maksimert. Lekteren ble fortøyd ved deponeringslekteren ved deponiet i påvente av arbeidsoppstart mandag. Forbedringstiltakene viste seg allikevel ikke å være tilstrekkelige, ved arbeidsoppstart mandag 14. april ble det oppdaget at større deler av massene i lekteren var lekket ut.

- Det er sterkt beklagelig at en slik hendelse har skjedd. Oslo Havn KF som byggherre er ikke fornøyd med Secoras håndtering av situasjonen. De tiltak som ble truffet var ikke tilstrekkelige. Oslo Havn KF ble ikke varslet om situasjonen i tide. Vi har bedt Secora om en komplett redegjørelse av situasjonen, inklusiv de valg og risikovurderinger som ble gjort, sier prosjektleder Torild Jørgensen i prosjekt "Ren Oslofjord".

- Secora beklager sterkt det inntrufne. Situasjonen ble umiddelbart forsøkt løst. Dessverre fungerte ikke sikringstiltakene som planlagt og vi forstår at Oslo Havn ønsker en nærmere redegjørelse. Vi foretar en full gjennomgang av hendelsen slik at det er mulig å ta lærdom av denne episoden for å forhindre at slike ting kan skje i fremtiden. Det er også viktig å understreke at her dreier det seg om uhell forårsaket av mekanisk svikt, sier administrerende direktør Ole-Johnny Johansen i Secora.

- Dette vil bli behandlet som et avvik, og det vil bli foretatt vurderinger av miljøkonsekvensen i dette arbeidet, forteller Jørgensen.

Oppdatert: 20.11.2013 12:55