Lite miljøgifter i blåskjell

Blåskjellene ved Malmøykalven er i god form og med lavt innhold av miljøgifter. Miljøgiftinnholdet i blåskjellene påvirkes i liten grad av deponeringsarbeidene. Det viser nye analyseresultater fra oktober og desember 2007.

Statens Forurensingstilsyn (SFT) publiserte 4. februar 2008 nye analyseresultater fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Hovedkonklusjonen er at det er lave nivåer av miljøgifter i området rundt dypvannsdeponiet, mens miljøoppryddingen (mudring) og generelle aktivitet i Oslo havn gir noe mer miljøgifter i blåskjellene ved havneområdene, men også her er nivåene lave.

Blåskjellene fra deponiområdet karakteriseres som lite/ubetydelig eller moderat forurenset med de forskjellige miljøgiftene. Dette tilsvarer de to beste klassene for miljøgiftnivåer i blåskjell i SFTs klassifiseringssystem.

Last ned blåskjellrapport og hele SFTs vurdering her

Oppdatert: 20.11.2013 12:53