Midler fra SFT til småbåthavnopprydding

SFT støtter miljøprosjekt "Ren Oslofjord" med ytterligere 15 millioner kroner til opprydding i forurenset sjøbunn. Midlene skal brukes til utvidet opprydding i ytre Bestumkilen og i småbåthavna på Hovedøya.

Miljøprosjekt "Ren Oslofjord" er godt i rute i henhold til fremdriftsplan. Det har i løpet av prosjektet kommet forespørsel fra Oslo kommune om å integrere opprydding i småbåthavna på Hovedøya i prosjektet. I tillegg har det vært ønskelig å rydde en forurenset mudderbanke ytterst i Bestumkilen. SFT inviterte tidligere i år utvalgte norske kommuner til å søke om støtte til statlig medvirkning i sedimentoppryddingsprosjekter. I denne forbindelse søkte Oslo kommune om midler til å få gjennomført opprydding av disse tilleggsområdene, noe SFT nå har gitt tilsagn til. Oslo kommune har bevilget et like stort beløp slik at dette blir et spleiselag mellom stat og kommune.

- Midlene vi nå bevilger, vil bidra til en utvidet opprydding. Jo flere områder som ryddes, desto bedre vil forholdene i indre Oslofjord bli for dyr og friluftsliv, sier SFT-direktør Ellen Hambro til SFTs nettsider.

Les mer på SFTs nettsider:http://www.sft.no/artikkel____42672.aspx?cid=3292

- Oppryddingen på Hovedøya kommer som et resultat av en sedimentundersøkelse foretatt i 2006, som understreket behov for opprydding også her. Dette området var ikke en del av den opprinnelige planen for helhetlig opprydding i Oslofjorden, sier prosjektmedarbeider Kjetil Lønborg Jensen i prosjekt "Ren Oslofjord".

Les mer om oppryddingen på Hovedøya her: http://www.renoslofjord.no/cgi-bin/ohv/imaker?id=44453

Områdene som nå skal ryddes vil bli integrert i det pågående prosjektet. Den forurensede sjøbunnen som mudres opp vil bli deponert i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

- Det er snakk om anslagsvis 30-40.000 kubikkmeter masse til sammen for disse områdene. Dypvannsdeponiet har kapasitet til å ta i mot dette, og vil bli benyttet. Arbeidene vil i utgangspunktet kunne gjennomføres innenfor den opprinnelige fremdriftsplanen. Imidlertid ønsker vi å ta hensyn til småbåteierne på Hovedøya og legge til rette for minst mulig belastning på disse i inneværende båtsesong, og derfor kan det være aktuelt å gjøre en mindre tidsjustering i fremdriftplanen, sier Lønborg Jensen.

Oppdatert: 20.11.2013 12:57