Miljøregnskap for dypvannsdeponiet

NGI har nå ferdigstilt miljøregnskapet for dypvannsdeponiet per 1. halvår 2007. Konklusjoner, forklaringer og lenker til rapporter finner du her.

I konsekvensutredningen av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven og i søknaden om tillatelse til deponering ble det laget et budsjett over spredning av tungmetaller og organisk forurensning under nedføring av forurensede mudrede masser fra Oslo Havn. Budsjettet ble laget basert på tester av sedimenter fra Oslo havn og beregning av spredning bl.a. i følge SFTs veileder for risikovurdering av forurensede sedimenter (SFT, 2005). Regnskapet er basert på data fra overvåkningen og angir hvor mye som faktisk spres under deponeringen, dette sammenlignes så med budsjettet.

Både budsjettet og regnskapet beregner hvor mye forurensning som spres fra deponiet (Figur 1). Både forurensning som er oppløst i vannet og det som sitter på partikler suspendert i vannet er med i beregningene. Data fra vannprøvetaking (rapportert i månedsrapportene) og passive prøvetakere som måler den løste fraksjonen inngår (NGI rapport 20051785-32). I regnskapet beregnes spredning via små tilfeldige vannbevegelser (turbulent diffusjon) og via utskifting av vannmassene under dypvannsutskifting i Bekkelagsbassenget. Pr. utgangen av juni 2007 viser miljøregnskapet at forbruket av budsjettet fra prosjektets oppstart er på 52 % for kvikksølv, 3 % for kadmium, 59 % for bly, 32 % for PAH16 og 13 % for PCB7 (NGI rapport 20051785-31).

Spredning med partikler fra deponeringen som sedimenterer i Bekkelagsbassenget utenfor deponiområdet vil inkluderes i regnskapet dersom dette fører til forurensning av sjøbunnen. Sedimentasjon av partikler utenfor deponiområdet overvåkes med sedimentfeller. Resultatene av sedimentfelleundersøkelsene viser så langt at nedføringen av mudrede masser har medført en økt sedimentasjon rett nord for deponiet på 1-3 mm/år, med en økning i konsentrasjonen av PAH16, bly, kadmium og kvikksølv i det sedimenterende materialet. Beregninger viser imidlertid at nedføringen av mudrede masser ikke påvirker den fremtidige sedimentkvaliteten i sjøsedimentene nord for dypvannsdeponiet negativt, som følge av historisk forurensning i området (NGI-rapport 20051785-28). Kontrollmålinger vil bli gjennomført etter at nedføringen er avsluttet. Dersom den nye forurensningen viser seg å være av betydning i forhold til eksisterende historiske forurensning i området, vil det være aktuelt med avbøtende tiltak i form av tildekking av områdene utenfor deponiet som er blitt forurenset. Dersom disse sedimentene blir dekket til vil forurensningen bli sikret og derfor ikke ha negativ effekt på miljøet i området etter at tiltaksarbeidet er ferdig.


Figur 1.
Spredningsmekanismer for tungmetaller og organisk forurensning fra deponiet i både løst form og partikkel bundet. Partikkelinnhold i vannmassene avtar med avstand fra utløpsrøret. Vannmassen som skiftes ut ved dypvannsutskiftning er angitt med mørkeblå innramming.

Oppdatert: 20.11.2013 12:48