Mudres etter planen

Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har god prosjektfremdrift og både mudring og deponering følger planen. I løpet av 2007 vil store deler av mudrings- arbeidene være ferdigstilt.

Oslo Havns entreprenør Secora benytter seg av to mudringsfartøyer, Transport 052 og Transport 048, i sitt mudringsarbeid. Det sikrer mudring på flere steder samtidig og god fremdrift.

Bjørvika
Akkurat nå mudrer Secora ved hjelp av Transport 052 i ytre deler av Bjørvika. De indre delene er i hovedsak ferdigmudret, et dypt område utenfor Akerselva er gjensatt for opprydding senere. I de ytre områdene av Bjørvika gjenstår beltet mellom Sørengutstikkeren og Revierkaia.

- Her er det såpass dypt at Secora må bytte til en lengre gravearm. Det skjer i løpet av mai, og Secora vil deretter mudre dette feltet frem til et stykke utpå sommeren, sier prosjektmedarbeider Kjetil Lønborg Jensen.

Når Bjørvika er ferdigstilt, så er neste mudringspunkt for transport 052 Lohavn. Dette er et stort og relativt tidkrevende område som det vil jobbes med utover høsten.

Akerselva
Høsten 2006 kom rydding av utløpet av Akerselva inn som et tilleggsområde i planen, Bakgrunnen var at det var ønskelig å rydde elveløpet før utbygging på utstikkerne skulle igangsettes. Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten bestilte derfor dette arbeidet, og prosjekt Ren Oslofjord mudret i Akerselva tidligere i vår. En halv meter av den forurensede elvebunnen ble fjernet, og i juni vil det samme løpet bli tildekket med et halvt meter tykt lag med rene masser.

Pipervika og resten av indre havn
Secora påbegynte mudring i Pipervika tidligere i vår, men støtte på uventet mye murstein og rivningsmasse som skapte en del utfordringer. I sommersesongen vil det ikke mudres i dette området, slik at mudringen i Pipervika gjennopptas høsten 2007.

For indre havns del gjenstår da kun noen områder rundt Filipstadkaia/Hjortneskaia og Kongshavn i Sydhavna.
- Dette er relativt små områder som kan tas fortløpende mellom de større områdene. Det er derfor ikke satt noen tidsplan for disse områdene, da det løses innimellom slik det passer seg med fremdriften i de andre områdene, sier Jensen.

Småbåthavnene
Secora har i løpet av april og mai benyttet seg av Transport 048 til å mudre en småbåthavn i Paddehavet. Dette området er nå ferdigstilt.

- Arbeidene i Paddehavet har gitt oss verdifulle erfaringer som tas inn i planleggingen av mudring i de større småbåthavnene fra høsten av, sier Jensen.

Småbåthavnene i Bestumkilen og Frognerkilen er en del av den vedtatte tiltaksplanen for helhetlig opprydding av forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Mudringen her må imidlertid avvente båtsesongen, og vil derfor ikke bli påbegynt før september/oktober 2007 og vil dermed pågå frem mot sommeren 2008.

- Det gjenstår også noen avklaringer med Småbåtutvalget i Oslo kommune med tanke på klargjøring av mudringsområdene, samt en avklaring rundt geoteknisk stabilitet i grunnen i Bestumkilen før disse arbeidene kan iverksettes, sier Jensen.

Badestranda på Hovedøya
I løpet av mai/juni vil transport 048 forflytte seg fra Paddehavet til Hovedøya for å ruste opp badestranda der.

- Her er det blitt påvist sterk forurensning i sedimentene, og innen sommeren skal vi rydde og oppgradere med ny sand, slik at det her blir fint å bade for alle badeglade i sommer, avslutter Jensen.

Oppdatert: 20.11.2013 12:07