Mudrevinter i Pipervika

Oslo Havns entreprenør Secora vil i vinter mudre i Pipervika før sommersesongen starter. Mudringen er en del av den helhetlige oppryddingen av forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord.

Mudringen er et anleggsarbeid med alt det medfører, og det er viktig for prosjektet å ta hensyn til Oslos innbyggere og turister. Det mudres derfor i indre havnebasseng foran Rådhuset og Aker Brygge på vinteren. Mudringen av Pipervika startet tidlig i 2007, tok en pause på våren for å skåne sommersesongen og gjenopptok arbeidet senhøsten 2007.

I Pipervika holder den viktige lokalfergetrafikken til Nesodden til, og flere charterbåter ligger i vinteropplag langs kaiene. Mudringsarbeidene koordineres i forhold til at fergetrafikken skal gå som normalt og charterbåtene må flyttes når det skal mudres ved kaiene. Både Nesoddbåtene og charterbåteierne har lagt godviljen til slik at det blir ryddet i havnebassenget.

Totalt skal omlag 100 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn fjernes fra Pipervika. Områder fra 15 meters dyp vil bli tildekket med rene masser hentet fra senketunnelen i Bjørvika. De forurensede massene vil deponeres i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I all hovedsak vil det mudres med lukket grabb. Dette av hensyn til eventuelle kulturminner. Arkeologer fra Norsk Sjøfartsmuseum vil være med for å overvåke mudringen.

Området som skal mudres har forurensning fra gamle skipsverft og gamle kommunale avløpsledninger samt avrenning fra bilveier og snødumping. Noe lukt kan forekomme i nærheten av gravearbeidene, men prosjekt håper publikum vil være overbærende med dette under opprydningen.

Oppdatert: 20.11.2013 12:52