Mudring med lukket grabb

De forurensede lagene i grøfta for den fremtidige senketunnelen mudres (graves opp) med en lukket grabb - også omtalt som "miljøgrabb". Dette er det best egnede utstyret til mudringen i Bjørvika.

Ved valg av utstyr har man tatt hensyn til at grabben må håndtere skrot, søppel og trevirke som ligger på sjøbunnen.

Arkeologi
I tillegg må det tas hensyn til at det skal være mulig for arkeologene å inspisere massene som tas opp. Norsk Sjøfartsmuseum har gjort en rekke funn som for tiden konserveres. Det er laget en spesialtilpasset rist. Massene slippes på rista. Søppel og skrot sorteres bort. Arkeologene sjekker om det kan være verneverdige gjenstanser i massene. Sugemudring, som har vært brukt i noen pilotprosjekt med opprensking av havnesedimenter, ville ikke ivaretatt disse hensynene.

Lukket grabb
Mens en vanlig "kassegrabb" ville ha arbeidet seg ned i massene i en sirkelbevegelse, lager miljøgrabben et horisontalt snitt i bunnen. Grabben lukker seg, slik at massene er omsluttet. Det bidrar til at oppvirvlingen av partikler blir så liten som mulig. Det er små hull i øverste del av grabben slik at overskuddvann renner av.

Brukt i pilotprosjekt
Samme type grabb ble benyttet til mudring av forurensede sedimenter ved pilotprosjektene i Trondheim havn og på Herøya i Porsgrunn.

Når er det rent?
SFT har stilt krav til hvor ren sjøbunnen skal være etter mudring. Hvis prøver viser at sjøbunnen ikke er ren nok etter første gangs mudring, vil vegvesenets entreprenør gå over sjøbunnen en gang til for å sikre at kravene til ren sjøbunn er innfridd.

Viktig med helhet
Oslo havn fortsetter mudringen i andre sektorer, slik at sjøbunnen som er renset, ikke forurenses på nytt med den daglige oppvirvlingen som forårsakes av propellstrømmene i havnebassenget.

Oppdatert: 20.11.2013 09:41