Nå mudres det i Paddehavet

Prosjekt "Ren Oslofjord" er nå i gang med å mudre i småbåthavnene. Godt samarbeid med lokale båtforeninger sørger for god opprydding.

I disse dager mudrer Oslo Havns entreprenør, Secora, i Paddehavet, nærmere bestemt Bekkelaget båtforenings småbåthavn. Dette er en del av den helhetlige tiltaksplanen for opprydding av forurensende sedimenter i Indre Oslofjord.

- Siden oppstart av prosjekt "Ren Oslofjord" i februar 2006 har vi konsentrert oss om å mudre i havneområdene. Nå har vi startet prosessen med å rydde sjøbunnen på grunnere områder i utvalgte småbåthavner. Først ute i så måte er et forurenset område i Paddehavet, forteller prosjektmedarbeider i "Ren Oslofjord", Kjetil Lønborg Jensen.

Godt samarbeid med båtforeningen
Bekkelaget båtforening har i lengre tid ønsket å gjøre havnen dypere og renere. Forurensningen i sjøbunnen har imidlertid lagt lokk på forbedringene i flere år. Det settes nemlig strenge krav til fjerning og deponering av forurenset sjøbunn, og det har vært mangel på akseptabel deponiløsning kostnads- og miljømessig, slik at deres søknad om fordypning og opprydding tidligere har fått avslag. Gjennom miljøprosjekt "Ren Oslofjord" har endelig denne høyst nødvendige oppryddingen blitt realisert. Oppryddingen finansieres som et spleiselag mellom Småbåtutvalget, Oslo kommune og SFT.

- Det er både smalt og trangt i Paddehavet. Dette har skapt utfordrende arbeidsvilkår for entreprenøren Secora. Men på grunn av meget godt samarbeid og stor dugnadsinnsats fra båtforeningens side, har båter fortløpende blitt flyttet internt i havnen og utsetting av båter blitt forskjøvet en uke, slik at mudringsfartøyet kommer til og kan fullføre arbeidene på en god måte. Vi er meget glade for den samarbeidsånden båtforeningen har utvist for å få dette til, sier Lønborg Jensen.

Gevinsten
Mudringen i Paddehavet skal være ferdig i løpet av mai. Da vil man ha fjernet forurenset sjøbunn som inneholder organiske forbindelser og kvikksølv. De forurensede massene vil deponeres i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Det vil mudres med graveskuffe med lokk. Når mudringsarbeidene er ferdig vil småbåthavnen være ren, og 1 til 1,5 meter dypere.

Oppdatert: 20.11.2013 12:09