Nå mudres Bestumkilen

Miljøprosjekt "Ren Oslofjord" går nå i gang med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Bestumkilen. Båteiere, padlere og andre fjordbrukere vil med dette få et renere fjordmiljø, samtidig som båtfolket får en etterlengtet økt seilingsdybde.

Oppryddingen vil bestå i at det mudres med en lukket graveskuffe. De forurensede massene vil så bli fraktet med lekter til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven, hvor de blir trygt deponert.

Planlagt fremdrift
Mudringen vil begynne i utløpet av Hoffselva i uke 32. Fra her vil Oslo Havns entreprenør Secora AS jobbe seg utover i seilingsleden langs bryggeanlegget til Oslo Motorbåtforening. Secora vil mudre så langt de rekker innen fiskevandringsperioden og ilandsettingen av båter tar til i begynnelsen av september.

Rundt 1. september vil det monteres siltgardin fra Bygdøysiden av elveutløpet og en strekning rett utover seilingsleden. Da skal området mellom utfyllingen på Bygdøysiden og seilingsled/siltgardin mudres. Ytre avgrensning for mudring blir kote -5 (dybdelinjen ved 5 meters dyp).

Når mudringen er ferdig på Bygdøysiden av siltgardinen er det tilstrekkelig seilingsdybde til å flytte seilingsleden over dit. Dette anslås å kunne skje mot slutten av september. Siltgardinen vil da festes over til andre siden av elveutløpet og Secora fortsetter mudringen der de slapp 1. september og gjør seg ferdig ut til kote -5.

Fra midten av oktober mudres farvannet på Oslo Motorbåtforenings (OM) side av elveutløpet, mellom båtopplagsplassen (utfyllingen på Skøyensiden) og OMs bryggeanlegg. Arbeidene antas avsluttet i november.

Deretter vil man påbegynne den store jobben med å mudre områdene under Oslo Motorbåtforenings og Ullern Båtforenings bryggeanlegg. Arbeidene forventes å pågå frem til våren 2008.

Smidig gjennomføring tilpasset brukernes behov
Oslo Havn, Secora og andre involverte parter vil gjøre sitt ytterste for å sikre en smidig gjennomføring av mudringen. Det er derfor lagt stor vekt på tett dialog og samarbeid med de berørte båtforeninger og padle-/roklubber. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter for de berørte båtforeningene (Oslo Motorbåtforening, Ullern Båtforening og Sjølyst Marina) og resultatet av dette arbeidet vil avklare detaljene i fremdriftsplanen fremover. Mudringsarbeidene vil blant annet tilpasses opptak av båter på opplagsplass.

Grumsete vann og noe lukt
I mudringsperioden vil brukerne av fjorden i nærheten av området som mudres i Bestumkilen kunne merke mudringsarbeidene gjennom at vannet i perioder vil være noe mer grumset enn normalt. Dette er prisen man betaler for at det skal bli rent etterpå. I tillegg vil det kunne forekomme noe lukt fra de oppmudrede massene.

God avstand, bading frarådes
Publikum henstilles om å holde god avstand og ikke å bade i umiddelbar nærhet av mudringen, først og fremst av hensyn til at dette er et anleggsområde med tungt maskineri, samt som et føre-var-prinsipp. Dersom padlere og andre skulle falle i vannet i nærheten av mudringsarbeidene så er det likevel ingen grunn til bekymring. Det er ikke forbundet med helsefare for mennesker å komme i kontakt med vannet der det mudres. Erfaringer fra tilsvarende mudringsområder hittil i prosjektet har vist at konsentrasjonene av tungmetaller og organiske miljøgifter i vannet der det mudres ligger under grensene for hva som er tillatt i drikkevann.

Mudringsarbeidene vil overvåkes i henhold til prosjektet overvåkingsprogram og tillatelser, slik at det ikke skal forekomme spredning av partikler utover det som det er gitt tillatelse til.

Oppdatert: 20.11.2013 12:46