NGI skal overvåke mudringen og deponeringen

Norges Geotekniske Institutt skal overvåke mudringen og flyttingen av den forurensede sjøbunnen i indre Oslo havn.

NGI skal kontrollere og over­våke eventuell spredning av foru­rens­ning under mudrings- og deponeringsarbeidene, under tildekking av deponiet, samt kontroll av deponiet etter sluttføring. Formålet med kontrollplanen er å sikre at tiltakene skjer i samsvar med tillatelser fra SFT, hindre uakseptabel spredning av forurensning i forbindelse med arbeidene, og dokumentere arbeidene.

Kontrollplanen tar utgangspunkt i at det tillates mudring og deponering gjennom hele året, men at det skal tas hensyn til forhold som fiskevandring i utløp/elver, ferdselsforbudssonene ved verneområdene i hekketiden for fugl fra 15. april til 31. juli og bading og friluftsliv sommerstid.

Det er lagt opp til et intensivt kontroll- og overvåkningsprogram i startfasen. Basert på resultater som fremkommer, vil omfang og hyppighet av over­våkningen eventuelt justeres underveis i anleggsfasen. Tiltakshaver Oslo Havn KF på vegne av Oslo kommune, er ansvarlig for at kontrollplanen blir en del av internkontrollsystemet for anleg­get, at kontroll­planen implementeres og at kontrollene utføres.

Secora (utførende entreprenør) har utarbeidet egne prosedyrer for kontroll av utstyr, mudring, omlasting, deponering og posisjonering. Det vil føres kontroll med at entreprenøren følger sine prosedyrer, samt at vilkår satt av ulike myndigheter over­holdes.

Overvåkning ved mudring

Forurensning fra sedimentene kan spres som partikler (grunnet oppvirvling) eller ved utlekking av forurensede stoffer til vannfase. For å overvåke eventuell partikkelspredning, vil det måles turbiditet (partikkel­innhold i vannfasen). Dersom målingene overskrider gitte grenseverdier, vil årsaksforholdene avklares og eventuelle nødvendige justeringer av metoder foretas. Behovet for kjemiske analyser av vannprøver ved overskridelser vil vurderes fortløpende.

For å sikre at mudringsmetodikken er tilfredsstillende, vil entreprenøren underveis i mudrings­prosessen utføre prøvetaking av sediment fra mudrede områder for å vurdere behov for justering av metodikk.

Dersom mudring skal foregå i nærheten av elver i perioder med fiskevandring, vil det etableres fysisk avgrensing mot gjeldende elv for å hindre at fisk påvirkes av arbeidene.

Overvåkning ved dypvannsdeponiet

Ved dypvannsdeponiet er det gjort forundersøkelser som dokumenterer før-situasjonen. Resultater fra forundersøkelsene vil bidra til å vurdere miljøpåvirkningen under og etter deponeringen.

Under deponeringen vil det i tillegg til overvåkning av turbiditet utføres nye runder med sedimentfeller for å dokumentere eventuell spredning som følge av deponeringen. Når deponiet er avsluttet, vil det også tas nye sedimentprøver fra områdene utenfor deponiet som sammenlignes med før-situasjonen.

Strømmåling ved dypvannsdeponiet vil utføres i perioder med forventet dyp­vanns­utskifting. I tillegg vil det gjøres kontrollmålinger av strøm ved hjelp av håndholdt apparat. Slike strømmålinger vil også gi informasjon om eventuell økning i turbiditet skyldes deponeringen eller eksterne forhold.

Før de forurensede sedimentene deponeres i dypvannsdeponiet, skal det sørges for at saltinnholdet i overskuddsvannet fra mudringen er lik saltinnholdet i bunnvannet ved deponiet. Dette gjøres for å sikre at overskuddsvannet med løste og suspenderte stoffer ikke skal stige opp til overflaten.

Oppdatert: 20.11.2013 09:49