NIVA-rapport om sedimenter

På oppdrag fra SFT har NIVA gjennomført en undersøkelse av bunnforholdene i Oslo indre havn og området rundt dypvannsdeponiet.

I følge SFT viser NIVAs rapport "at det ikke er registrerbare avsetninger av slam i randsonen til deponiet. Dette tyder på at det ikke har sedimentert slam fra deponeringen på de undersøkte stasjonene i nærområdet til deponiet. Resultater fra undersøkelser av bunnen tatt innerst i Bjørvika og utover, viser ingen negative effekter av mudringen som til nå har vært gjennomført i Bjørvika."

Undersøkelsen er gjennomført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved hjelp SPI-metodikk. Undersøkelsen er en del av et større overvåkingsprogram for å påvise og dokumentere eventuell spredning av forurenset sjøbunn i Oslo havn og fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Det totale overvåkingsprogrammet omfatter også måling av miljøgifter i fisk, blåskjell og reker.

Hele rapporten og en utvidet artikkel om rapportens funn finner du her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:18