Ny rapport viser positive effekter

I følge undersøkelser NIVA har foretatt for SFT i mai i år er det ingen unormal sedimentering av slam i nærområdene til dypvannsdeponiet. Dette tyder på at de ikke spres slam fra deponeringen. I mudringsområdene ses positive effekter.

NIVAs undersøkelse ble gjennomført ved hjelp av sedimentprofilfotografering (SPI) som registrerer forstyrrelser i forholdene på sjøbunnen. Resultatene er sammenlignet med data fra SPI-undersøkelser i 2005 og 2006. Slik kan en se eventuelle endringer som følge av oppryddingen.

Positiv effekt av mudring
En av observasjonene fra mudrings- og tildekkingsarbeidene i indre havn er blant annet: " To stasjoner som ble undersøkt høsten 2006, og som da var svært forstyrret på grunn av tildekking med rene sedimenter, ble også undersøkt nå. Resultatene viser at bunndyrene kommer tilbake i løpet av kort tid og i større mengder enn før. Oppryddingen i indre havn får dermed raskt en positiv effekt for dyrelivet på bunnen i havneområdene. "

Ingen spredning
SPI-undersøkelsen i og rundt dypvannsdeponiet har ikke avdekket avsetninger av nytt slam i nærområdet til dypvannsdeponiet. I følge SFT tyder dette på at det ikke er spredd slam fra deponeringen til de undersøkte stasjonene i nærområdet til deponiet. Det samme gjelder for skråningen langs øyene i nærheten.


Les hele rapporten og SFTs omtale av rapporten her

Oppdatert: 20.11.2013 12:49